Tag Archives: Friends

With Ramanaji Pune sept 2011

20120517-230342.jpg

Leave a comment

May 17, 2012 · 11:04 pm

ِچند عکس از مهرآباد و…♡ Few Photos in Meherabad & ….♡

Leave a comment

Filed under MyWritings, Photos, Places, مهربابا, متفرقه

2nd iPhone to WP communication

20120517-171451.jpg

1 Comment

May 17, 2012 · 5:15 pm

Herenow, Wow, iphone to net direct communication

20120517-171029.jpg

1 Comment

May 17, 2012 · 5:11 pm

a letter to a friend…osho

AUM Monday Oct.01.01, 10:55 pm

Dear ….
Wish you all the best.
This past few weeks were so wonderful.
Learning many things & meeting new people!
See the Blessing of Osho?
This brother from …., wrote an email for me 3 months ago.
And he sent me 300$ as a loan!
Last night I cashed it into 14157 Rs & paid the 2 loans I had for 2 months rent.
At least that much we are ahead!

He wants to come over & stay for a while ….
I meet new faces almost everyday. Young Iranis ..
I even met a beautiful blond 6 months old baby boy ( ASHAM) 2 nights ago along with the parents & friends, all Iranians!

Working on the 4 Magazine now & I dedicate the translation to the “Iranians in Pune” .
It is on “BREAKING FREE FROM THE PAST” ( the first step to sannyas , as Osho says.)
I am so grateful to Him & to You & to the whole Existence.

Tonight at German Bakery, one Irani Student told me something about the book RAAZ & its introduction, which made me very happy. It seems that all these hardships are worth it.
It is about Osho & His vision. So please pray for all of us.

Yes Rani is lovely & you can get to know her better on
http://www.ranimu.com
e-mail : rani@ranimu.com
Thank you & all the best..

Leave a comment

Filed under Attitude, MyWritings

کتاب راز اشو و اتحاد اهریمنان

… ضمناٌ خوشحالم که فرصتي شد تا توانستي با اوشو کمي بيشتر و واقعي تر آشنا شوي.
کتاب هاي سانسور شده اش در ايران بسيار محبوب است
: و شايد برايت جالب باشد که بداني کتاب راز (تفسيرداستان هاي صوفيان
: ترجمه ي بنده در ايران بسيار مورد استقبال قرار گرفته ,
: و براي همين هم ممنوع الچاپ شده (براي چاپ 5)!!
و از اين سو نيز نام بنده را نزد سه ناشر منتخب در ايران بعنوان “سياه” معرفي کرده اند
که نبايد هيچ اثري را از بنده به چاپ برسانند. اين يکي از توافق هاي نوشته شده يا نشده است
ولي اگر نوشته هم نشده باشد گفته شده و فهميده شده است!!!!
: جالب است که نشر فراروان هم که کتاب راز را چاپ کرده ديگر حق تجديد چاپ را به نام من ندارد
و يکي ديگر از مترجمين روي آن کار مي کند تا در چاپ بعدي به ترجمه ي ايشان باشد!
: همسويي شرق و غرب براي کنترل افکار عمومي خيلي جالب است

4 Comments

Filed under Attitude, CopyRight, Education, Ego, FactScience, Information, MyWritings, Politicians, نوشته هایم, به زبان پارسی

عشق را نباید به تشریفات و مراسم احمقانه تنزل داد

آیا امکان دارد که ازدواج کنیم و در عین حال آزاد باشیم؟

دارما پریاDharama Priya، مشکل است ولی غیرممکن نیست. فقط نیاز به قدری ادارک است.
چند حقیقت اساسی باید تشخیص داده شوند: اول اینکه هیچکس برای دیگری زاده نشده است. دوم اینکه هیچکس اینجا نیامده که ایده آل های تو را برای اینکه او چگونه باید باشد ارضا کند. سوم اینکه تو ارباب عشق خودت هستی و می توانی هرآنچه که مایلی از آن نثار کنی __ ولی نمی‌توانی عشق را از دیگری طلب کنی، زیرا هیچکس برده نیست.
اگر این حقایق ساده درک شوند، آنوقت مهم نیست که مزدوج باشید یا نباشید، می‌توانید باهم باشید __ به‌یکدیگر فضا بدهید و هرگز در فردیت دیگری مداخله نکنید.
درواقع، ازدواج یک نهاد منسوخ شده است. نخست اینکه زندگی در هیچ نهادی خوب نیست. هر نهادی ویرانگر است. ازدواج امکان هرگونه خوشبختی برای میلیون ها انسان راازبین برده است __ و تمامآٌ به سبب چیزهای بیفایده. نخست اینکه، ازدواج، خود همان مراسم ازدواج؛ تقلبی است.
من در یک دانشگاه کار می‌کردم. یکی از همکارانم، استادی در روانشناسی، دایم توسط زنش در شکنجه بود. مشکل است زوجی را بیابید که همدیگر را شکنجه ندهند و در کمال تعجب، این زن بود که شوهرش را شکنجه می‌داد. این تاریخچه ای مفصل دارد: چون مرد زن را به یک برده تقلیل داده، زن از هر فرصتی استفاده می کند تا انتقام بگیرد. تمامش ناخودآگاه است.
آن زن واقعاٌ یک هیولا بود _ عادت داشت مرد بیچاره را کتک بزند. یک روز آن مرد نزد من آمد و گفت، “تو تنها کسی هستی که می توانم این را بگویم و مطمئن باشم که به کسی چیزی نخواهد گفت.”
گفتم، “قول می‌دهم.”
گفت، “زنم مرا کتک می‌زند.”
گفتم، “این که یک راز نیست!”
هر زن به نوعی شوهرش را می زند. شاید جسمانی نباشد ولی کتک زدن روانی خطرناک‌تر است و بیشتر صدمه می‌زند. ولی نمی‌توان زن را مسئول آن دانست؛ قرن ها است که زن شکنجه شده، به‌قتل رسیده، زنده‌به‌گور شده و کتک خورده است __ و تمام این ها در ناخودآگاه او انباشته شده است. نزدیک‌ترین مرد شوهر اوست، بنابراین به کوچکترین بهانه او شروع می‌کند به مشکل آفریدن. مردان نمی خواهند که همسایگان بفهمند، و زنان این نقطه ضعف را می ‌دانند، بنابراین فریادکشیدن یکی از روش‌های آنان است __ پرت کردن چیزها و هوارزدن __ تا تمام همسایگان باخبر شوند! و شوهر باید بی درنگ کوتاه بیاید، زیرا پای احترام و اعتبار او درمیان است.
بنابراین به آن استاد گفتم، “نگران نباش تمام اینان نزد من می آیند و یک چیز را می‌گویند. لحظه‌ای که کسی بگوید، “به کسی نگو” من می دانم که چه رازی را می‌خواهد بگوید. می توانم حتی قبل از این چیزی بگوید داستان را بدانم.”
گفت، “ولی من می خواهم از این زندان بیرون بزنم __ بقدر کافی در آن زندگی کرده ام. این یک شکنجه ی بیست و چهار ساعته است.”
گفتم، “خوب مشکلی نیست!”
گفت، “مشکلی نیست؟ولی من با او ازدواج کرده ام!”
گفتم، “ازدواج فقط یک بازی بچگانه است. چطوری ازدواج کردید؟”
گفت، “کشیشی ورد می خواند و آتشی روشن بود….” آتش نماد الوهیت است و اگر در برابر آتش پیمانی را ببندی نمیتوانی زیر آن بزنی. و او گفت، “من هفت بار دور دایره ای چرخیدم و آن کشیش لباس مرا به ساری او گره زد. ما پیمان را گفتیم و آن کشیش ورد خواند و ما هفت بار به دور آتش چرخیدیم.”
گفتم، “در جهت عقربه های ساعت یا…”
گفت، “همیشه در جهت عقربه های ساعت است!”
گفتم، “پس مشکلی نداری __ زنت را بیاور، من یک کشیش هستم__ زیرا آن کشیش هرچه را که خواند شما نمی فهمیدید…”
گفت، “درست است.”
گفتم، “هیچ اشکالی نیست. من هم چیزهایی را می خوانم که شما نفهمید__ و خودم هم نخواهم فهمید! من همانطور که ورد می خوانم آن را ازخودم در می آورم! و شما می توانید هفت بار درجهت عکس عقربه های ساعت بچرخید__ و من آنوقت آن گره ای را که توسط آن کشیش زده شده بود قطع می کنم و بنایراین ازدواج شما تمام است.”
گفت، “خدای من! __ ولی چه کسی زنم را به اینجا خواهد آورد؟ تو راه خیلی ساده ای را پیشنهاد می‌کنی ولی زن مرا نمی‌شناسی.”
گفتم، “او را می شناسم __ زیرا او حتی قبل از تو نزد من آمده بود! او هم می خواهد از این نزاع دایم خلاص شود __ او زندگی شادی ندارد. شما یا می توانید هردو شادمان باشید و یا هردو رنجور؛ ممکن نیست که یکی شادمان باشد و دیگری رنجور. بنابراین من او را متقاعد می‌کنم _ او تقریباٌ آماده است. تو فقط برو و به او بگو که من تو را فرستاده ام. پس لباس های عروسی‌تان را بپوشید….”
گفت، “لباس های عروسی؟”
گفتم، “بله. تمام آن مراسم باید دوباره، در جهت عکس انجام شود.”
آن مرد هرگز بازنگشت. مجبور شدم چندین بار به منزلش بروم. من در می زدم و او می گفت، “مرا ببخش که به تو گفتم. وقتی به خانه آمدم چنان کتکی خوردم که تمام آن کتک های گذشته در مقابلش هیچ بود! در این زندگانی هیچ راهی نیست و من اکنون می‌فهمم که هندوها چرا زندگانی های آینده را اختراع کرده‌اند!”
ولی به او گفتم، “آیا می دانی که زنان هندو در یک روز مشخص از سال روزه می گیرند و از خدا می خواهند که در زندگانی آتی هم همان شوهر را داشته باشند؟”
گفت، “درست است __ ولی هرگز به آن فکر نکرده بود. حالا چطور می توان از آن پرهیز کرد؟”
گفتم، “فقط در همان روز تو هم روزه بگیر به معبد برو و دعا کن _ آهسته که همسرت نشنود. او دعا می کند که همان شوهر نصیب او شود؛ تو فقط بگو که ”
گفت، “این خیلی خوب است. می توانم این کار را بکنم!”
پریا، تو می پرسی، ” آیا امکان دارد که ازدواج کنیم و در عین حال آزاد باشیم؟”
اگر ازدواج را جدی نگیری آنوقت می‌توانی آزاد باشی. اگر آن را جدی بگیری آنگاه آزادی غیرممکن می شود. ازدواج را درست مانند یک بازی بگیر __ یک بازی هست. قدری احساس شوخ طبعی داشته باش: که این نقشی است که تو در صحنه‌ی زندگی بازی می‌کنی؛ ولی این چیزی نیست که به جهان هستی تعلق داشته باشد و یا واقعیتی در آن باشد __ یک افسانه است.
ولی مردم چنان احمق هستند که حتی افسانه را نیز واقعی می‌گیرند. من مردمانی را دیده ام که یک داستان تخیلی را با اشک در چشمانشان می‌خوانند، زیرا در افسانه ها، امور خیلی تاسف‌انگیزهستند. این وسیله‌ی خوبی است که در سینماها چراغ ها را خاموش می‌کنند: تا همه بتوانند از فیلم لذت ببرند: بخند، گریه کن، غمگین باش، شاد باش. اگر چراغ روشن بود مشکل می‌شد __ “دیگران چه فکری می‌کنند؟” و آنان خوب می‌دانند که آن پرده خالی است __ کسی آنجا نیست، فقط تصویری است که بازتاب دارد. ولی آنان این را کاملاٌ فراموش می‌کنند.
و همین نیز در زندگی ما رخ داده است. خیلی از چیزهایی را که باید با شوخ طبعی زندگی کنیم، بسیار جدی می‌گیریم __ و مشکلات ما از همین جدی گرفتن آغاز می‌شوند.
در مرحله اول، چرا باید ازدواج کنی؟ عاشق کسی هستی، با او زندگی کن __ این بخشی از حقوق اولیه‌ی تو است. می توانی با کسی زندگی کنی و می توانی عاشق کسی باشی.
ازدواج چیزی نیست که در بهشت رخ بدهد، همینجا اتفاق می‌افتد، توسط کشیشان ماهر صورت می‌گیرد. ولی اگر بخواهی در جامعه به این بازی بپیوندی و نمی ‌خواهی تنها و انگشت‌نما بمانی، می‌توانی به همسرت روشن بگویی که این ازدواج تنها یک بازی است: “هرگز آن را جدی نگیر. من همانقدر مستقل خواهم بود که پیش از ازدواج بودم و تو نیز همانقدر مستقل خواهی بود که قبل از ازدواج هستی. نه من در زندگی تو دخالت خواهم کرد و نه تو در زندگی من دخالت خواهی کرد؛ ما همچون دو دوست باقی خواهیم ماند و خوشی ها و آزادی هایمان را با هم سهیم می‌شویم __ ولی باری برای همدیگر نخواهیم بود.
“هرلحظه که احساس کنیم که بهار گذشته است و ماه عسل تمام شده، بقدر کافی صادق خواهیم بود که تظاهر نکنیم، بلکه به هم خواهیم گفت که همدیگر را بسیار دوست داشته ایم__ و برای همیشه ازهم سپاسگزار خواهیم بود و روزهای عاشقی ما در خاطره ی ما همچون روزگاری طلایی باقی خواهد ماند __ ولی اینک بهار تمام شده است. راه های ما به نقطه ای رسیده که باوجودی که غم‌انگیز است، باید ازهم جدا شویم، زیرا اینک باهم زیستن نشانی از عشق نیست.
“اگر من تو را دوست داشته باشم، لحظه‌ای که ببینم عشق من برای تو رنج آور است تو را ترک خواهم کرد. اگر تو مرا دوست داری، لحظه‌ای که ببینی عشق تو سبب زندانی بودن من است، مرا ترک خواهی کرد.”
عشق والاترین ارزش در زندگی است.
عشق را نباید به تشریفات و مراسم احمقانه تنزل داد.
و عشق و آزادی باهم می‌‌آیند __ نمی توانی یکی را انتخاب کنی و دیگری را وانهی. انسانی که آزادی را می‌شناسد، سرشار از عشق است و انسانی که عشق را بشناسد همیشه آماده است تا آزادی بدهد. اگر نتوانی به کسی که دوستش داری آزادی بدهی، به چه کسی می توانی آزادی بدهی؟ دادن آزادی چیزی جز اعتماد نیست.
آزادی بیانی از عشق است.
بنابراین چه مزدوج باشی و چه نباشی، به یاد بسپار: تمام ازدواج ها کاذب هستند __ فقط یک راحتی در جامعه اند. هدف ازدواج زندانی کردن و چسباندن شما به یکدیگر نیست؛ هدف ازدواج کمک به رشددادن یکدیگر است. ولی رشدکردن به آزادی نیاز دارد؛ و در گذشته، تمام فرهنگ ها از یاد برده اند که بدون آزادی، عشق می‌میرد.
پرنده ای را درحال پروازدر آسمان و در نور آفتاب می‌بینی و به نظر بسیار زیبا می‌آید. با دیدن زیبایی آن جذب می‌شوی. و می‌توانی پرنده را بگیری و در قفسی طلایی قرار دهی. آیا فکر می‌کنی که این همان پرنده است؟ در ظاهر بلی، همان پرنده‌ای است که در آسمان پرواز می‌کرد؛ ولی در ژرفا، این همان پرنده نیست __ زیرا آسمانش کجاست، آزادی اش کجاست؟
این قفس طلایی شاید برای تو باارزش باشد؛ برای پرنده ارزشی ندارد. برای پرنده آزادبودن در آسمان تنها چیز با ارزش در زندگی است. و همین برای انسان ها نیز صادق است.

گزیده ای از کتاب “روح عصیانگر” سخنان اوشو در فوریه 1987

1 Comment

Filed under Education, Ego, Information, Mediatation, MyTranslations, Osho, Psychology, اشو ..., به زبان پارسی, ترجمه هایم

Never underestimate the power of your actions/ on Friendship

Jay Baba…. on the last night at Baba’s Brindavan (Dehradun), received this email from my brother Brian Garnant….a nice real story on friendship…. hope you like it and are inspired by it….. Jay Jay Babaji…………….

“…. We all know or knew someone like this!!

One day, when I was a freshman in high school,

I saw a kid from my class was walking home from school.

His name was Kyle.

It looked like he was carrying all of his books.

I thought to myself, “Why would anyone bring home all his books on a Friday?

He must really be a nerd.”

I had quite a weekend planned (parties and a football game with my friends tomorrow afternoon), so I shrugged my shoulders and went on.

As I was walking, I saw a bunch of kids running toward him.

They ran at him, knocking all his books out of his arms and tripping him so he landed in the dirt.

His glasses went flying, and I saw them land in the grass about ten feet from him. He looked up and I saw this terrible sadness in his eyes.

My heart went out to him. So, I jogged over to him as he crawled around looking for his glasses, and I saw a tear in his eye.

As I handed him his glasses, I said, “Those guys are jerks. They really should get lives.”

“He looked at me and said, “Hey thanks!”

There was a big smile on his face.

It was one of those smiles that showed real gratitude.

I helped him pick up his books, and asked him where he lived.

As it turned out, he lived near me, so I asked h im why I had never seen him before.

He said he had gone to private school before now.

I would have never hung out with a private school kid before.

We talked all the way home, and I carried some of his books.

He turned out to be a pretty cool kid.

I asked him if he wanted to play a little football with my friends
He said yes.

We hung out all weekend and the more I got to know Kyle, the more I liked him, and my friends thought the same of him.

Monday morning came! , and there was Kyle with the huge stack of books again.

I stopped him and said, “Boy, you are gonna really build some serious muscles with this pile of books everyday!

“He just laughed ! and handed me half the books.

Over the next four years, Kyle and I became best friends.

When we were seniors, we began to think about college.

Kyle decided on Georgetown, and I was going to Duke.

I knew that we would always be friends, that the miles would never be a problem.

He was going to be a doctor, and I was going for business on a football scholarship.

Kyle was valedictorian of our class.

I teased him all the time about being a nerd.

He had to prepare a speech for graduation.

I was so glad it wasn’t me having to get up there and speak
Graduation day, I saw Kyle.

He looked great.

He was one of those guys that really found himself during high school.

He filled out and actually looked good in glasses.

He had more dates than I had and all the girls loved him.

Boy, sometimes I was jealous!
Today was one of those days.

I could see that he was nervous about his speech.

So, I smacked him on the back and said, “Hey, big guy, you’ll be great!”

He looked at me with one of those looks (the really grateful one) and smiled.

“Thanks,” he said.

As he started his speech, he cleared his throat, and began

“Graduation is a time to t hank those who helped you make it through those tough years.

Your parents, your teachers, your siblings, maybe a coach…but mostly your friends…

I am here to tell all of you that being a friend to someone is the best gift you can give them.

I am going to tell you a story.”

I just looked at my friend with disbelief as he told the story of the first day we met.

He had planned to kill himself over the weekend.

He talked of how he had cleaned out his locker so his Mom wouldn’t have to do it later and was carrying his stuff home.

He looked hard at me and gave me a little smile.

“Thankfully, I was saved.

My friend saved me from doing the unspeakable.”

I heard the gasp go through the crowd as this handsome, popular boy told us all about his weakest moment.

I saw his Mom and dad looking at me and smiling that same grateful smile.

Not until that moment did I realize it’s depth.

Never underestimate the power of your actions.

With one small gesture you can change a person’s life.

For better or for worse.

God puts us all in each others lives to impact one another in some way.

Look for God in others.

“Friends are angels who lift us to our feet when our wings have trouble remembering how to fly.”

There is no beginning or end.

Yesterday is history. Tomorrow is a mystery.
Today is a gift. That’s why they call it the Present.

It’s National Friendship Week. Show your friends how much you care. Send this to everyone you consider a FRIEND.

If it comes back to you, then you’ll know you have a circle of friends.

Leave a comment

Filed under 'MeherBaba-lovers', Attitude, Education, Information, MeherBaba, MyWritings, Psychology

‘Word-workers’, a poet by dear Kaet poetess

met Kaet 3 weeks before i left Mcleod Ganj…. very beautiful soul, and a fine ‘word-worker’, who sings well and plays a number of instuments (guitar, flute…..) just enjoy how she describes herself and the rest of us…. Actually before reading/typing this now, i thought it was about her, but now i see that it is about me too, and you toooooooo…….. i wish she could visit Meherabad, AND Iran, (when freed!) to spread her message of sharing and understanding…. (few words where not clear for me which i will ask her clarification later ) enjoy the vibe and see how we can apply the principle in our everyday communications!
Word-workers
What do you know about?
What are your stories?
Can you scream aloud your words in joy,
To stop the world from flaking?

There’s just one thing we’ll ever know
And that’s what we’ve experienced;
Of all the places, times and faces
We have felt and visited.

We all have words we use,
To point our random telling;
We all have tales stored in our beings,
To bring us from our dwellings.

The greatest thing you could ever do:
Is throw your puzzle to the wind;
Share a piece of the maze that make you
Share it with an absent friend.

Shed in half your chatter box
Of a life, bit by bit;
On your table, where there’s room
For all of us to sit.

I will come to hear you talk
To see the glisten in your eyes
Tell me words of freedom
I’ll even listen to your lies

I don’t have to know you
Or like what you’ve to say
But I’ll see the passionising
That’s seeping through your days

You see, we all have a tale to tell
You’re the master of your moments
But buried treasure can’t be found
If we don’t become Caribbean pirates.

“Ah Haar” we must say
as we draw our rusty sword
pint it to the brooding one
Challenge the shy lord.

With questions of their life
And queries fro their being
With an interest in your eyes
That will surely draw them in

Soon we will have them waling
All about their inner wisdom flooding
Into your little stream

See all of us will find our voice
Before those who ‘want’ to hear
The whisperings of our colours
That paints the backdrop to our tears

For all of us possess a spark
That words can illuminate
Of all those times in your own divine
That took an instant to create…

… a moment, a vision, a smile, a stroll
A peace of chaos, a heavenly scroll,
A look suspended on a child’s lashes
A traveled road covered in ashes
Encounters with random taxi car drivers
A kiss of a mother, a stroke of a feather
The wind at your window
The smell of summer rain
Or that time when Aunt Betsy flew in from Bahrain
The smell of the airport in the transit lounge waiting
For a flight to take you away from the shaking, the quivering, grasp of a lover
In the sweat of sweet love from which you took shelter
Or that time you farted between hymns in a chapel!
Or saw the other half of a wiggling worm in your bitten apple!

So the next time you’re sitting with an absolute stranger
Know there’s one way
To escape the silent danger
You could ask “how are you?” or, “what is it you do?”
Or you could be a bit more interesting
And go straight to step two!

Cut the crap and ask a question
I’m sure they’re not expecting
And before they think you’re weird
Quickly ask another question

And if you ask with a generous
Amount of genuinity
It won’t take much for them to open
Their soul for you to see

And Oh, what a pleasure
I guarantee you it will be
For the greatest gift one could ever give
Is to show to you their ‘me’

And what is more beautiful
Than the eyes of a story-teller
For they dance a dance of mystery
Of which you can’t decipher

Now don’t be fooled!
At first their stories may be mundane
Just continue to enquire as if you didn’t,
You’d go insane.

Pretend every person
Is a secret Steven Spielberg
Izabelle Alande, or Arundhati Roy

And then the world may be
Entertained by each other
Instead of television
Play station or computers

For behind every quiet person
Is a face you cannot miss
And if you become a word-worker
You can inspire pure bliss

Find their freedom
Inspire their smile
Get them to talk
About what they find worthwhile

And then you’ll never be faced
With a social dilemma
Cause what is more colourful
Than a word-smiting stranger?

By now, you may have realized
That to be a word-worker
You can’t be on an ego-trip
To their words you must surrender

So if it is your stories
That you find all important
And the only reason you’re inquiring
Is to feed your own Endorphins!
Then know the worst thing you can do
Is to hear but not to listen
Especially when you’ve invoked the key
To spill forward another’s mission

So please be careful word-workers, out there!
If you choose to go in blind,
Not only will you miss their beauty
You’ll insult their peace of mind

Lift them, create them
Be inspired to paint them
Nurture them, embrace them
Give them permission to be ‘them’

But I know what you may be thinking
Word-working is a gamble
What if I inspire in them
Stories that lead to shambles?!

Like: “Uncle Norm ran over the cat.”
And, “Shirley lost her keys.”
“My dog died last year.”
And, “my wife cooks mushy peas.”
“I’m a single mum with a daughter.”
“I have a rare disorder.”
“I bought three pair of socks last week.”
“Ahh, excuse me, while I just go take a leak!”

well, let it be known for I guess it is true:
some of us don’t own a passion
it’s been buried too deep for any to see
Below the Arctic Ocean

I don’t recommend you go diving too deep
For who knows what you may stumble on?b
But use your God-given intuition
And know what point to move on

But if you sense the coming presence
Of a passionate dreamy tale
Seek to summon out their best
In the secrets they want to tell

Become skilled in the art
Of plucking vibrant strings
Get them to play their instruments
Try to spread their wings

Query their dreams of childhood
Or a song they used to sing
Ask about their holidays
Don’t let them give in

To the mundaneness of their surface
In which they’re used to living
For many people live
In shallow spaces of no-giving
For they’re not used to anyone
Interested in receiving

Pretend their suffering
Is the surface of their ocean
And beneath the cracking waves of drama
Is a bliss that guides their motion
Be reminded not to go too deep
Else you both may drown
Just find their swell of beauty
And they will guide the sound

Around their broken coral reefs
And through their dying shores
To islands where they dare to dream
In a land of their own cause

Take theme there to leave them
At home in their mist
Take them there to see them
Stranded in their bliss

Inspire words of the extraordinary
Cling to positivity
Then the world around you
Will become your endless journey
Be proven: all are precious
All have magic in their pond
If you want to see under lock and key
Tap them with your wand

And son we’ll have the whole world talking
All about their inner ‘me’

For once one shows an interest
Soon it will be there
And four and a thousand more
The next world-wide inquisition
Into the very souls of others
We’ll be spreading inspiration

High esteem will be the side effect
A plague of self-worth
For what is more empowering
Than one to show interest in your birth?

Your reason d’etre, your being
Your doing and your needing
Your tales are purely sacred
For no one sees what you are seeing

Soon we will have the doctors
The psychics and paramedics
Trying to find a cure
For this “meaningful communication epidemic”

People start to wonder
Where did all the small talks go?
Well, I guess it will still be there
For those who sign off on their true mojo

Then, someday you’ll find yourself
Wallowing in solitude
And a stranger will come to greet you
And ask about your mood
Then about your freedom
And all about your glory
And then you’ll find that all at once
You’re inspired by your own story.

By: Kaet Brewer (poetess), Austalia

Leave a comment

Filed under Arts, Attitude, Education, Information, IntellectualSkills, MyServices, Poetry

Mother/father Complex +sex = 2 Fresh topics of interest for all

Jay Baba: following is a recent communication with a brother who is a very special and mysterious Babalover soul’, i have been blessed to know him this year and our brotherhood is growing with such exchanges. The topic is one of the two ‘favorite topics for ALL = money and sex’: the second one; which is actually in an ‘existential way’ the primary one; money comes much later in the picture!

If God = TRUTH, then this is ‘GOING for IT’; and if anybody has anything against this, please write it down and send for us! Starting from the ‘basic issues’ is the way to get to the ‘sublime issues’, such as God-realization. And for me, the audience of this blog are mainly the younger generation who may use the experience of the experienced ones. The same-age group (5os) could also enjoy comparing the different views, while the more advanced group (60+) may also use it to add their own experience here for us ALL to benefit.

So I hope by starting this ‘topic’ no one gets offended, because there is NOTHING to ‘defend’! there is much to ‘share’ but nothing to ‘hide’ or nothing to defend. Yes, ‘some ‘offence’ can be already seen for/on/at the ‘conditioned mind’, but that is part of the game! If anyone wants to ‘play’ the ‘defensive side’, I welcome it! But there is really NOTHING to ‘defend’! Truth needs no defense. Cloudy and False-like may appear, but is always shining sharp, even behind the clouds of the ‘conditioned mind’!

So since I just got his permission to publish his views, enjoy reading our correspondence if you like, or click elsewhere to use your valuable time in some other topics!

(BOLD font is his)

Dear….THANK you again for the sharing… i enjoy it and i am SURE many would enjoy reading such ‘first hand’ REAL experiences (specially young people who have YET to experience such truths /facts of life.) i hope some day you allow me to use them (anonymously of course! in my blog. when?

…..I think you’re right about me, my ego, enjoying being ‘The Most’, although it’s usually expressed in a subtle or off-beat way.
well, it is NOT only about you, it is a normal natural function of the ego, true for ALL (who can see!)

It’s another leftover from my upbringing.
Yes dear, all we suffer/ enjoy now is the result of our upbringing. and this brings the famous issue of ‘mother/father complex’ in Jungian psychology.

My parents were quite obsessed with being superior to everyone else, and they succeeded in this obsession in many ways, and it did bring them a measure of contentment / satisfaction.
Yes, and suppose you meet a woman with the opposite background and due to her obsession to fulfill the basic desires (will to power included) and your ‘habit’ of looking for ‘beauty and innocence, you meet and fall/rise in lust/love! then what happens?

My mother was brought up a theosophist, and still knew The Bhagavad Gita word-perfect on her deathbed, but she rejected this spiritual upbringing and expressed absolutely no regrets even as she lay dying.
The BIG problem with the ‘strong ego’ is the PRIDE and unless this is not ‘dissolved in love’ the transformation is NOT possible and one need another round of Samsara/Maya to get rid of that PRIDE. i am also aware of my ‘pride’ and wish Baba has something in ‘store’ for me to deal with/transcend it.

To have such extreme parents is sure to effect anyone to some extent.
Yes, it is a natural law of growth: to over-grow the parents and become one ‘step’ ahead of them, evolution-wise i mean.

I’m the opposite of her.
Yes, usually this happens : we choose the opposite of what we suffer from!

I had an extremely worldly upbringing which I rejected, but some aspects of it still express themselves.

Yes and this is the domain of sub or unconsciousness to register things in the childhood, so to deal with them later in life. it reminded me of the movie i watch 2 nights ago about the life of Johnny Cash. it was wonderful to watch all these archetypes of child/parent/warrior/lover/magician…..

As far as sex goes, here’s Baba’s exact words ‘The only REAL CONTROL is the discipline of the senses from indulgence in low desires, which alone ensures absolut purity of character’.

well well, great, but HOLD it there! INDULGENCE is SO different than having a ‘normal happy useful sex-life’! Yes or no? Baba is talking about ‘indulgence’ and by definition is it so different than using His given gift = sex in a loving caring way. am i wrong here or what?

I couldn’t remember in my last email, but it was Ramakrishna who was still having problems with lust whilst on the 6th plane.
Yes, Mahatma Gandhi is also reported to have wet dreams at his later age. Suppression of the lower desires is the biggest mistake man can MAKE! sex-energy is a divine God-given gift and using it in moderation and in a guilt-free way is the best ‘gratitude’ man can have for His lord for this gift. Baba also talk about ‘lust’ as the FIRST step toward true/real love… SO this FIRST makes it clear that we shall not remove it or deny it or think BAD about it : after all, that is the FIRST STEP! and to PASS it, one needs to PASS it, not to destroy it or negate it or deny it.

For a long time I’ve tried to at least mitigate the negative effects of lust by only having sex with a woman I loved, but I still think it would be better to not feel lust in the first place.
Well, after reading the above, please let me know about your last ‘first place’!! LUST id the ‘first place’ anyway, like it or not, it is HIS wish!

After all, it’s just another expression of duality and the illusion of separateness.

<!– D([“mb”,”

\n\’Another\’ yes, but NOT the \’negative\’ one! remember that we all come\nFROM \’duality\’ to \’ONENESS”, and duality being Maya, the FIRST shadow\nof God, it has it own \’PLACE\’ too, the \’FIRST place\’! … and in ANY\n\’journey\’ FIRST and LAST step are the cruitial ones, none can be\ndenied, and in order to reach the last we MUST respect the \’first\’ and\nstart from there, not indulging of course! Indulgence is another\n\’separate issue\’ which we can talk about it later.
\n

“,1] ); D([“mb”,”


Much Love and many thanks for your \ninput

“,1] ); D([“mb”,”

\nMuch love and care from here too and thank you for going on and\nwish you let me use this in my blog. i can always use it in a way that\nwe will remain a \’mysterious loving brother\’
\n

“,1] ); /’Another’ yes, but NOT the ‘negative’ one! remember that we all come FROM ‘duality’ to ‘ONENESS”, and duality being Maya, the FIRST shadow of God, it has it own ‘PLACE’ too, the ‘FIRST place’! … and in ANY ‘journey’ FIRST and LAST step are the critical/crucial ones, none can be denied, and in order to reach the last we MUST respect the ‘first’ and start from there, not indulging of course! Indulgence is another ‘separate issue’ which we can talk about it later.

Much Love and many thanks for your input

Much love and care from here too, and thank you for going on with me……

In His Love and Grace ……
Yours in His FIRE Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Leave a comment

Filed under Attitude, Education, Ego, Information, MyWritings, Psychology