Tag Archives: Success

و چه بركت يافته اند آنان كه چنين تجاربي، وراي كلام دارند.

اوشوي عزيز: من از اينكه با شما هستم بسيار خوشحال و خوشبختم. مرشد عزيزم: من از شما بسيار سپاسگزارم زيرا هنوز هم براي همگي ما كه مي خواهيم از منبع بي پايان شما بنوشيم، در دسترس هستيد.
بهره بردن از عشق و محبت شما چنان بركتي است كه من هرگز كلامي نخواهم يافت تا از شما
براي تمام كارهايي كه براي ما مي كنيد سپاسگزاري كنم.
من به زودي به آن دنياي ديوانه ي بيرون بازخواهم گشت، جايي كه شما فقط در قلب من خواهيد بود.
گاهي فكر مي كنم كه آيا بازهم ارزش آن را دارد كه در بيرون كار كنم و آموزش هاي شما را منتشر كنم؟
در عجبم كه آيا هنوز هم نقشه و ميلي داريد كه كاري براي اين دنياي ديوانه انجام دهيد‘
يا اينكه مي خواهيد فقط با سالكين خود بمانيد. آيا مي توانيد چيزي در اين مورد بگوييد؟

اين پرسش در خودش پرسش هاي بسيار دارد.
نخست: سپاسگزاري واقعي هرگز قادر نيست براي بيان خودش واژه اي بيابد.
آن سپاسگزاري كه بتوان براي بيانش، واژه بيابي، فقط تشريفاتي است ___ زيرا هرچيزي كه دل آن را احساس كند،
بي درنگ به وراي واژگان، مفاهيم و زبان مي رود.
مي تواني آن را زندگي كني، مي تواند از چشمانت بدرخشد، مي تواند همچون رايحه اي از تمامي وجودت پراكنده شود.
مي تواند موسيقي سكوتت شود‘ ولي نمي تواني آن را بازگو كني.
لحظه اي كه آن را بگويي، يك چيز اساسي بي درنگ خواهد مرد. كلمات فقط مي توانند حامل مردگان باشند، نه تجارب زنده.
بنابراين قابل درك است كه تو سپاسگزاري كردن را دشوار مي يابي.
اين مشكل تو نيست‘ مشكل تجربه ي سپاسگزاربودن است.
و چه بركت يافته اند آنان كه چنين تجاربي، وراي كلام دارند. آنان كه چيزي جز كلام و واژگان نمي شناسند نفرين شده اند.
دوم: مي گويي كه به زودي دور مي شوي و من فقط در قلب تو خواهم بود.
اگر من در قلب تو باشم، راهي نيست كه از من دور شوي. مي تواني از حضور جسماني من دور شوي، ولي اگر حضور مرا در قلب خودت احساس كني‘ حضور جسماني من ديگر اهميتي ندارد. تو از حضور روحاني من آگاه گشته اي.
حضور فيزيكي تنها يك نقطه ي آغاز است ___ اگر بتواند تو را به حضور روحاني هدايت كند‘ كارش را انجام داده است.
اينك هركجا كه بروي، من در قلب تو خواهم تپيد. مهم نيست كه اينجا باشي يا در سياره اي دور دست.
عشق تنها پديده اي است كه فضا، فاصله و زمان را نابود مي كند. نيروي شيميايي عشق هنوز كشف نشده است.
فيزيكدان ها به فضا و زمان توجه دارند و هنوز اين نكته را درك نكرده اند كه در جهان هستي چيزي بيشتر هست كه در آن، فضا و زمان هردو ازبين مي روند.
عشق پديده اي است كه نه فضا و نه زمان و نه فاصله مي شناسد. شايد علم هرگز قادر به درك آن نباشد.
شايد اين وراي محدوده ي علم باشد. ولي خارج از محدوده ي شعر و مذهب نيست. خارج از محدوده ي مراقبه نيست.
خارج از محدوده هيچ كس كه آماده باشد در عشق محو گردد نيست.
آنگاه علم پژواكي در دوردست ها مي ماند و عشق، تنها واقعيت مي شود.
مردماني چون شانكارا، بوسانكBosanquet و برادلي كه مي گفتند دنيا يك توهم است‘ حرفهاي بي معني نمي زدند.
دنيا از فضا و زمان تشكيل شده است ___ ولي اين اشخاص كوشيدند تا اثبات كنند كه دنيا يك سراب و توهم است.
آنان در حول محورتوهمي بودن دنيا، يك نظام فلسفي ساختند.
همان تلاش آنان شكستشان مي دهد : اگر دنيا يك توهم است، آنوقت چه نيازي است كه اثبات كني كه توهم است؟
اگر چيزي وجود ندارد، وجود ندارد.
ولي اگر شانكارا مي خواست از اتاقش خارج شود، از ميان در خارج مي شد، نه از وسط ديوار! ديوار واقعي است.
اگر برادلي مي خواست نهار بخورد، سنگ نمي خورد! زيرا وقتي كه نان، توهم باشد و سنگ هم توهم باشد‘ چه تفاوتي هست؟ هر دو رويا هستند.
اين اشخاص تلاش كردند چيزي را اثبات كنند كه در وجود خودشان تجربه نكرده اند. اين يك تجربه ي عاشقانه نبود ، بلكه فقط منطق بوده. براي همين است كه هزاران فيلسوف كوشيده اند به دنيا اثبات كنند كه همه چيز توهم است، ولي هيچكس متقاعد نشده است. حتي خود آنان نيز متقاعد نشده اند.
به ياد داستاني افتادم:
يك فيلسوف بودايي را به درگاه پادشاهي بردند. مردم مي گفتند كه او بزرگترين منطق داني است كه تاكنون شناخته شده.
و او مروج اين نظريه بود كه همه چيز توهم است‘ همه چيز از همان ماده اي درست شده كه روياها از آن درست شده اند.
ولي پادشاه مردي بسيار عملگرا بود.او گفت، “صبر كنيد.اعلام كنيد كه تمام مردم بايد به خانه هايشان بروند و درها را ببندند. تمام مغازه ها بايد بسته شوند زيرا فيل ديوانه ي ما وارد خيابان ها خواهد شد.”
سپس آن فيلسوف را تنها در خيابان گذاشتند و فيل را آزاد كردند. فيلسوف بيچاره مي گريست و فرياد مي زد” نجاتم بدهيد!
هيچ چيز توهمي نيست ___ دست كم اين فيل توهم نيست!” و آن فيل واقعاً ديوانه بود.
با ديدن اين وضعيت‘ نگهبان ها نگذاشتند كه فيل به آن مرد حمله كند و او را به بارگاه آوردند.
پادشاه از او پرسيد: ” حالا در مورد فلسفه ات چه مي گويي؟” مرد فيلسوف گفت: “فيل توهم است، فيلسوفي كه مي گريست و فرياد مي كشيد، توهم است و پادشاهي كه او را نجات داد نيز توهم است __ همه چيز توهم است و غيرواقعي. ولي لطفاً مرا دوباره آنجا نگذاريد. زيرا اين يك فلسفه است. من حاضرم بحث كنم، ولي با فيل وحشي نمي توان بحث كرد. اگر فيلسوفاني داريد، آنان را بياوريد و من به ايشان ثابت مي كنم كه دنيا غيرواقعي است.”
اين فيلسوف ها چيزي را مي گويند كه قدري از حقيقت در آن هست.
ولي آنان سعي داشتند كه آن را اثبات كنند‘ اينجاست كه به خطا رفته اند.
عشق را نمي توان اثبات كرد، فقط مي توان تجربه اش كرد.
و در عشق، تمام آنچه كه از فضا و زمان تشكيل شده به نظر مي رسد كه از جنس روياست.
اين يك مباحثه نيست، يك فلسفه نيست.
مي تواني نزديك كسي نشسته باشي، بدن هاي شما مي توانند يكديگر را لمس كنند و بااين حال مي توانيد صدها كيلومتر ازهم دور باشيد.
و مي توانيد صدها كيلومتر ازهم دور باشيد و بااين وجود، عشق مي تواند شما را چنان به هم نزديك كند كه بتوانيد در يكديگر ذوب شويد.
بنابراين به ياد بسپار: اگر مرا در دلت احساس كني، من با تو مي آيم. هركجا كه بروي با تو خواهم آمد __ و بدون بليط!،
زيرا آنان هنوز راهي پيدا نكرده اند كه بدانند كه شخص مسافر كسي را در قلب خوش پنهان كرده است.
سوم: دنيا البته كه ديوانه است. و چنين نيست كه ناگهان ديوانه شده باشد. هميشه چنين بوده است.
من نه بدبين هستم و نه خوشبين. فقط واقع بين هستم.
من مي دانم كه تغييردادن تمام اين دنياي ديوانه ممكن نيست. حتي اگر من بتوانم مردم خودم را، سالكينم را تغيير بدهم،
همين نيز يك اميد بسيار زياد است.
پس من نمي خواهم كه تو يك مامور تبليغ شوي و تلاش كني اين مردم ديوانه را تغيير بدهي.
خودت را تغيير بده و به ساير همسفرها كمك كن ___ به آنان شهامت بده، به هر ترتيب ممكن. لحظاتي از تاريكي وجود دارند و لحظاتي از ترس و واهمه وجود دارند. لحظاتي هستند كه فرد احساس مي كند شايد بهتر بود اين راه را انتخاب نمي كرد __ زيرا اين راه با تمام دنياي ديوانه مخالف است.
سالم ماندن در اين دنياي ناسالم، ناگزير با آن مخالفت دارد.
پس به آن تعداد اندكي كه به سمت سلامت مي روند كمك كن و هرگز تقاضاي ناممكن نكن.
اين ممكن است ___ تغيير دادن چندهزار سالك در سراسر دنيا. و اگر اين چندهزار سالك متحول شوند، شايد همين، نيرويي مغناطيسي و يك نيروي جاذبه شود تا ميليون ها نفر را به سمت خود بكشد.
ولي تو بايد از خودت شروع كني. اگر بتواني خودت را عوض كني، همين نيز خيلي زياد است و اگر بتواني به آنان كه در راه هستند كمك كني، همين نيز براي مهر و عشق تو كافي است.
در آن دنياي ديوانه نيز مردمان بسياري هستند كه نمي خواهند چنين كه هستند باشند، مايل اند متحول شوند و اگر شخصي را يافتي كه مشتاق تحول بود، به او كمك كن.
ولي هرگز خودت را بر كسي تحميل نكن، زيرا اگر كسي بخواهد ديوانه بماند، اين حق مادرزادي اوست.
مزاحم او نشو، او پيشاپيش در زحمت زياد هست. فقط او را تنها بگذار و بگذار ديوانگي اش را زندگي كند.
برايش بركت بطلب كه ” آن را به تمامي زندگي كن.” شايد با تماماً ديوانه بودن، از آن بيرون بيايد.
مشكل مردمان ديوانه اين است كه هميشه ديوانگي خودشان را ناقص زندگي مي كنند، هميشه چيزي را سركوب مي كنند و هرگز كارهايي را كه مي خواهند انجام دهند، با تماميت انجام نمي دهند.
اگر به آنان آزادي كامل داده شود، مي توانند از اين ديوانگي بيرون بيايند.
دست كم مردم من بايد به همه اجازه دهند كه خودشان باشند: بدون قضاوت كردن، بدون سرزنش كردن، بدون اينكه آنان را ديوانه يا گناهكار بخوانند. بدون اينكه آنان را به جهنم بفرستند. فقط بايد پذيرا باشند
انسان باعشق، ديگران را، همانطور كه هستند مي پذيرد‘ بدون انتظار هيچگونه تغيير.
اشو، زبان از يادرفته ي دل: فصل سوم، پرسش نخست

Leave a comment

Filed under Attitude, Education, Ego, FactScience, Information, IntellectualSkills, MyTranslations, Ontology, Osho, Psychology, اشو ..., به زبان پارسی, ترجمه هایم

21 ‘advise’ from Anthony Robbins organization!

Jay Baba, i am not superstitious at all and do not believe in such emails (‘send this to…. for good luck, otherwise….’) and i can argue on a few points on this 21 points! Yet, since it contains useful information/Advise, will post it here. Thanks to Zahra Jaan!

ONE. Give people more than they expect and do it cheerfully.
TWO. Marry a man/woman you love to talk to. As you get older, their conversational skills will be as important as any other.
THREE. Don’t believe all you hear, spend all you have or sleep all you want.
FOUR. When you say, “I love you,” mean it.
FIVE. When you say, “I’m sorry,” look the person in the eye.
SIX. Be engaged at least six months before you get married.
SEVEN. Believe in love at first sight.
EIGHT. Never laugh at anyone’s dream. People who don’t have dreams don’t have much.
NINE. Love deeply and passionately. You might get hurt but it’s the only way to live life completely.
TEN. In disagreements, fight fairly. No name calling.
ELEVEN. Don’t judge people by their relatives.
TWELVE. Talk slowly but think quickly
THIRTEEN. When someone asks you a question you don’t want to answer, smile and ask, “Why do you want to know?”
FOURTEEN. Remember that great love and great achievements involve great risk..
FIFTEEN. Say “bless you” when you hear someone sneeze.
SIXTEEN. When you lose, don’t lose the lesson
SEVENTEEN. Remember the three R’s: Respect for self; Respect for others; and responsibility for all your actions.
EIGHTEEN. Don’t let a little dispute injure a great friendship.
NINETEEN. When you realize you’ve made a mistake, take immediate steps to correct it.
TWENTY. Smile when picking up the phone. The caller will hear it in your voice.
TWENTY-ONE. Spend some time alone.

Leave a comment

Filed under Education, FactScience, MyServices, Psychology

with joy and dignity…

Jay Baba….this was sent by an Indian friend and for a ‘change of temperature’ is posted here!
Today I will delete from my diary two days:
yesterday and tomorrow

Yesterday was to learn

and tomorrow will be the consequence
of what I can do today.

Today I will face life with the conviction that this day will not ever return.

Today is the last opportunity I have to live intensely,
as no one can assure methat I will see tomorrow’s sunrise.

Today I will be brave enough not to let any opportunity pass me by,
my only alternative is to succeed.

Today I will invest
my most valuable resource:my time ,

in the most transcendental work:my life ;

I will spend each minutepassionately to make of today a differentand unique day in my life.

Today I will defy every obstacle that appears on my way trusting I will succeed.

Today I will resist pessimism and will conquer

the world with a smile, with the positive attitude

of expecting always the best.

Today I will make of every ordinary task a sublime expression,

Today I will have my feet on the ground

understanding reality and the stars’ gaze to invent my future.

Today I will take the time to be happy and will leave my footprints and my presence

in the hearts of others.

Today, I invite you to begin a new season where we can dream

that everything we undertake is possible and we fulfill it,

with joy and dignity.

SMILE Have a good day and a better one tomorrow!
HAVE A NICE DAY

Leave a comment

Filed under Education, MeherBaba, MyServices, NewsOfTheMagicHill, Psychology

A Precious Human Life by Dalai Lama the 14th

“Everyday, think as you wake up:
‘Today i am fortunate to have woken up.
a am alive, i have a precious human life
i am not going to waste it.
i am going to develop myself;
to expand my heart out to others;
to achieve enlightenment for the benefit of all beings.
i am going to have kind thoughts toward others.
i am not going to get angry, or think badly about others.
i am going to benefit others as much as i can,’ “

Leave a comment

Filed under Education, MyServices, Spirituality

A-Z of success الفبای موفقیت

This A to Z list for a successful life was received by email from a friend and the reference is this:http://www.dadpey.com/
الفبای موفقیت
الف اشتیاق برای رسیدن به نهایت آرزوها
ب بخشش برای تجلی روح و صیقل جسم
پ پویایی برای پیوستن به خروش حیات
ت تدبیر برای دیدن افق فرداها
ث ثبات برای ایستادن در برابر باز دارنده ها
ج جسارت برای ادامه زیستن
چ چاره اندیشی برای یافتن راهی در گرداب اشتباه
ح حق شناسی برای تزکیه نفس
خ خود داری برای تمرین استقامت
د دور اندیشی برای تحول تاریخ
ذ ذکر گوئی برای اخلاص عمل
ر رضایت مندی برای احساس شعف
ز زیرکی برای مغتنم شمردن دم ها
ژ ژرف بینی برای شکافتن عمق دردها
س سخاوت برای گشایش کارها
ش شایستگی برای لبریز شدن در اوج

ص صداقت برای بقای دوستی
ض ضمانت برای پایبندی به عهد
ط طاقت برای تحمل شکست
ظ ظرافت برای دیدن حقیقت پوشیده در صدف
ع عطوفت برای غنچه نشکفته باورها
غ غیرت برای بقای انسانیت
ف فداکاری برای قلبهای دردمند
ق قدرشناسی برای گفتن نا گفته های دل
ک کرامت برای نگاهی از سر عشق
گ گذشت برای پالایش احساس
ل لیاقت برای تحقق امید ها
م محبت برای نگاه معصوم یک کودک
ن نکته بینی برای دیدن نادیده ها
و واقع گرایی برای دست یابی به کنه هستی
ه هدفمندی برای تبلور خواسته ها
ی یک رنگی برای گریز از تجربه دردهای مشترک

Leave a comment

Filed under Education, FactScience, Information, MyServices, Psychology, متفرقه, به زبان پارسی

Never give up, by Dalai Lama

…This ‘poem’ i wrote in my note-book in Mcleod Ganj, Dharmasala, HP, last month. Enjoy…
Never give up
Fly like eagle
Don’t be afraid
You have the wing
You can fly
You fail
You are prayed
But never give up
Never give up
Never give up
This existence loves you
This life is meant for you
So, never give up.

Leave a comment

Filed under Attitude, Education, Information, IntellectualSkills, Psychology, Spirituality

An open question for all ‘Baba-lovers’

Jay Baba dear ones
Our Beloved says:

“The best of all forces, which can overcome all difficulties on the way, is the love that knows how to give without need to bargain for a return. There is nothing that love cannot achieve, and there is nothing that love cannot sacrifice. There is nothing beyond God and there is nothing without God, and yet, God can always be captured by love. ……

Pure love is matchless in majesty; it has no parallel in power, and there is no darkness it cannot dispel. It is the undying flame that has set all life aglow. Yet it must be kindled and rekindled in the abysmal darkness of selfish thoughts, selfish words and selfish deeds, as it is fired anew, it bursts out in magnificent light to serve as a beacon for those who still grope in the darkness of selfishness, be that darkness deep blue or all black……….

The way of love is not free from sacrifices. Just as heat and light go hand in hand, so do love and sacrifice. The true spirit of sacrifice springs spontaneously, like humility, and cannot be aware of itself, nor reserve itself for particular objects and special occasion……

Love means suffering and pain for oneself, and happiness for others. To the giver it is suffering without malaise or hatred; to the receiver it is a blessing without obligation…..

The spirit of true love and real sacrifice is beyond all ledgers and needs no measure. A constant longing to love and be loving, and a non-calculating will to sacrifice in every walk of life __ high and low, big and small, between home and office, streets and cities, countries and continents __ are the best measures man can take to be really self-ful and joyful.”

Meher Baba On Love, pages 60-63
To make it very ‘practical’ for the lives of MANY,
in different ‘cities, countries and continents’,
I would like to bring up this ‘not very personal question’:
WHAT WOULD YOU DO IF YOU WERE IN MY SHOES?

My ‘right shoe’ contains an intense longing for Self(God)-realization, YET I feel that ‘self-actualization’ comes BEFORE self-realization (How can realize God without first realizing/actualizing oneself?)…………….. my ‘left shoe’ contains a longing to serve others the way I CAN. I feel there is no better way to serve ‘those who still grope in the darkness of selfishness, be that darkness deep blue or all black’ than to somehow reveal their divine nature (true-selves) covered up by their ‘false-selves’. For this purpose, I have created/collected a VERY RICH source of text/audio/visual materials to be published/broadcast  for the ‘intended audience’ (Persian/English speaking YOUNG generations)………..

Now, my ‘shoes’ are GLUED to the earth and have no ‘WINGS’ yet to fly!
Providing such ‘wings’ are NOT so costly, relatively speaking, but it can be EASILY provided if there is enough TRUST, ‘love and sacrifice’ from those who love Baba and see this as a ‘feasible project’. it needs a ‘collective effort’ ONLY.
Thus this open question for all of you___ which can also serve as a ‘testing tool’ for introspection too!

The best practical/useful answer will win a ‘prize’ from me via the net, OR, in Person on The Magic Hill in Meherabad.

Love you all
HuuuuuuuuuuuuuuuuBabaHuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Leave a comment

Filed under 'MeherBaba-lovers', CommunicationMedia, Education, FactScience, Information, IntellectualSkills, MeherBaba, MyServices, MyWritings, Psychology

شجاعتی که زندگی را تغییر می دهد

سلام: متن زیر را الان در صندوق پستی ام یافتم از گروه نیک اندیشان. اگر خواستید عضو شوید لینک می دهم.
امیدوارم زندگی اش کنیم.
the following is about ‘courage’ from “Success” magazine, Iran. Thanks to all…. Jay Baba
5:54 am

شجاعتی که زندگی شما را تغییر می دهد

جراحاتی که هنگام تمرین شجاعت به دست می آورید هرگز نمی گذارند احساس حقارت کنید .
(باتیستا)
…. شجاعت چیست ؟ به طور ساده شجاعت کار بر روی چیزی است که ما دوست داریم انجام دهیم علی رغم هر گونه ترسی که ممکن است داشته باشیم یا شجاعت همان نادیده گرفتن نگرانی هاست . انتخاب درست عمل کردن است دنبال کردن رویاهایمان انسان موفق بودن و باز کردن راه برای دیگران . شجاعت زندگی را تغییر می دهد . روزی که شما شروع به حقیر شمردن ترس و نگرانی هایتان کرده و در عوض شجاعانه رفتار کنید

زندگی شما تغییر خواهد کرد . بر خلاف گذشته آزادانه پرواز خواهید کرد و به آنچه که فقط در رویا می دیدید جامه ی عمل خواهید پوشاند . به رویاهایتان حیات خواهید بخشید و یک انسان با شخصیت متمایز خواهید شد .
علاوه بر آن زندگی دیگران را نیز تغییر خواهید داد . مردم شجاع بقیه را به دنبال خود می کشانند . …
در اینجا نکاتی برای شجاعانه عمل کردن وجود دارد <!– D([“mb”,”
بدانید که چه می خواهید . شجاعت مانند یک انتخاب است . ار شما قصد دارید شجاعانه رفتار کنید نیاز دارید که بدانید انتخاب درست کدام است . از رویا و دیدگاه خود مطمئن باشید . نگران نباشید . نگرانی فکر کردن در مورد تمام بدی های ممکن\n است آیا این طور نیست؟ شجاعت فقط فکر کردن به تمام ممکن ها و سپس کار کردن روی آنهاست ….

احتمالا مونعی وجود خواهد داشت اما باید یک را را برکزید و قاطعانه عمل کرد .
عمل کنید : هیچ جایگزینی برای قدم اول وجود ندارد . آیا می دانید چه می خواهید ؟ آیا به امکانات فکر کرده اید ؟ آیا به وظایف خود عمل می کنید ؟ پس منتظر چه هستید؟ قدم اول همان برداشتن قدم اول است و عمل کردن .
.
مترجم : معصومه هدایتی
“,1] ); //–>
بدانید که چه می خواهید . شجاعت مانند یک انتخاب است . ار شما قصد دارید شجاعانه رفتار کنید نیاز دارید که بدانید انتخاب درست کدام است . از رویا و دیدگاه خود مطمئن باشید . نگران نباشید . نگرانی فکر کردن در مورد تمام بدی های ممکن است آیا این طور نیست؟ شجاعت فقط فکر کردن به تمام ممکن ها و سپس کار کردن روی آنهاست ….

احتمالا مونعی وجود خواهد داشت اما باید یک را را برکزید و قاطعانه عمل کرد .
عمل کنید : هیچ جایگزینی برای قدم اول وجود ندارد . آیا می دانید چه می خواهید ؟ آیا به امکانات فکر کرده اید ؟ آیا به وظایف خود عمل می کنید ؟ پس منتظر چه هستید؟ قدم اول همان برداشتن قدم اول است و عمل کردن .
.
مترجم : معصومه هدایتی
<!– D([“mb”,” مجله ی موفقیت نیمه دوم دی 84

\n\t\t


Yahoo! Autos. Looking for a sweet ride? Get pricing, reviews, & more on new and used cars.\n\n\n\n

\n\nBa dorod bar Shoma Nik Andishan baraye didane
\n
\nin email be sorate farsi lotfan az yeki az do
\nrah e zir estefade konin:
\n
\n1-Right clik>Encoding>More>Unicode (UTF-8)
\n2-Right clik>Encoding>More>Arabic (windows)
\nEmail e yahoogorooh e AndisheyNik: AndisheyeNik@yahoogroups.com
\nweblog e NikAndishan : http://weblog.nikandishan.org/
\nShagerd va Amoozgar e ham bashiM va Shad
\n
\nلطفن فقط مطالب مفيد به اين ياهو گروه ارسال کنيد
\n
\nلطفن مرامنامه اين ياهو گروه را مطالعه کنيد
\n

\n\n\n\n\n \n\n\n\n
\n

\n


\n YAHOO! GROUPS LINKS\n

\n
\n

1 Comment

Filed under Attitude, Education, Ego, Information, IntellectualSkills, MyServices, Psychology, متفرقه, به زبان پارسی

How time passes on this HILL= روی این تپه زمان چگونه می گذرد

سلام بر عشاق/ راستش خودم هم نمیدونم چطوری زمان در اینجا میگذره! مثل برق؟ یا مثل باد یا نسیم یا طوفان؟ هرچی هست نمی فهمم چطوری صبح زود تبدیل به نیمه شب میشه و چطوری هفته ها و ماه ها می گذرد/ خوبی این مکان در این است که اینقدر کار برای انجام دادن هست که انسان هرگز وقت اضافی نمیاره/ بیشتر اوقات در خانه هستم و تقریباٌ هر روز به زایرسرا سر میزنم برای آوردن آب و یا خوردن صبحانه و دیدن فیلم و غیره. تعداد ایرانیانی که برای نخستین بار به اینجا میایند مرتب در حال افزایش است/ آقای بوس آمار دقیق را دارد که بزودی منتشر خواهم کرد. هنوز کار اصلی خودم را بطور مرتب شروع نکرده ام/ مشغول جاافتادن هستم هنوز!اینقدر تعریف کردنی هست که نمیدانم از کجا شروع کنم و وقت برای نوشتن کم میارم/ شاید بزودی تنظیم شوم تا بتوانم مرتب بنویسم در اینجا/ هنوز مشکلات فنی برای آماده کردن این وبلاگ بجای خود هست و نتوانستم کسی را پیدا کنم که بتونه کمک کنه/ بموقعش یافت خواهد شد! در اینجا قانون سه شنبه ها را دوباره می آورم و باقی را میگذارم برای بعد. راستی حدود دو ماه دیگر اینجا اینقدر شلوغ خواهد شد که باورش سخت است/ از الان مشغول کار هستند برای جادادن جمعیتی بزرگ که برای سالگشت ترک بدن مهربابا به اینجا می آیند.. 31 ژانویه (1969) / لطفاٌ فارسی ویرایش نشده ی بنده را هم ببخشید/ وقت برای ویرایش ندارم! شاد باشیم و نگران نباشیم که خداوند = عشق و عشق = ما همگی…. یادم باشه در مورد کتاب هوش بی نهایتInfinite Intelligence برایتان بنویسم!
Peace to all lovers of God = Truth, Beauty, Existence
….. i really do not know how time is passing here, on this wonderful Hill…. like thunder? or like a breeze? all i know is that i can’t see how the early morning becomes late night and how weeks and months pass! first time i have such experience. So much is going on here that one can never get bored. spend most of the day at home and go almost every day to PC to fetch drinking water, or have my own special breakfasts, or see some movies and talk to freinds. More Iranians are coming for the first time./ Mr. ‘Kiss’ has the statistics and i will publish them soon. Still have not started my main work, expand this blog and do more translations of Baba’s words. Some practical stuff prevented this and will soon start again. Technical challenges are still there to meet and resolve somehow. Any one knows MT = Movable Type?! (and has enough time and interest to help me with it?)…. anyway, i put the Law of today and leave the rest for later…… in about 2 months, this place is going to be a real crowded place, as i have heard so. Thousands of people from ALL over India and the world will come to celebrate Amarthiti = 31st January, (1969), when Baba left His body to freely help individuals, in their “INVOLUTION”!!

So i paste the Law of the day and will leave the rest fr later, since it is about 1 am and i better get some rest! love you all………… yours in The Family of man

Tuesday: Law of Karma

Today, in each moment, I will witness the choices I make.

And in the mere witnessing of these choices,
I will bring them to my conscious awareness.

The best way to prepare for any moment in future,
is to be fully conscious in the present.

Whenever I make a choice, I ask myself two questions:

“what are the consequences of this choice that I am making?” &

“Will this choice bring fulfilment and happiness to me

and also to those who are affected by this choice?”

I will ask my heart for any guidance and am guided

by its messages of comfort or discomfort.

If the choice feels comfortable, I will plunge ahead with abandon,

If the choice feels uncomfortable, I will pause and see

the consequences of my action with my inner vision.

This guidance will enable me to make spontaneously correct choices

Activities for the Seven days of the week

Remind yourself of the following reminders, many times during each day.

& see how the dreams come true.

An essence from : “The Seven Spiritual Laws of Success:

A Practical Guide to the Fulfilment of Your Dreams”

By Dr. Deepak Chopra

Leave a comment

Filed under 'MeherBaba-lovers', Education, Information, IntellectualSkills, MyServices, MyWritings, NewsOfTheMagicHill, Ontology, Psychology, نوشته هایم, به زبان پارسی, خبرهای مهرآباد خدا

One feedback from the family بازخوردی از یکی از اعضای عزیز خانواده

این نامه را دقایقی قبل از دهلی نو از سوی یکی از خواهران عزیزم دریافت کردم که موجب خوشوقتی است
انگلیسی اش شاید بقدر کافی ساده و روان است که نیازی به ترجمه ندارد.
دریافت نظرات شما موجب خوشحالی و بهبور کار است
Received this feed back from a dear sister in Delhi, her name is so familiar for the senior Babalovers!
Thank you Rakhiji
your comments gives more energy and makes this a better palce to visit.
Jay Mehr Baba

Hello Mohsen,
Jai Baba !

Thank you so much for sharing the beautiful work ,
the pictures are beautiful and
the writings selected by you are very inspiring.

Thanks once again!
Rakhi

Leave a comment

Filed under 'MeherBaba-lovers', Attitude, CommunicationMedia, Education, Information, IntellectualSkills, MyServices, Places