Tag Archives: IranianWomen

To The Lotus Feet of Iranian Women!!

سلام بر همگی عزیزان/ متن زیر را ساعتی پیش برای یک گروه در ارکت نوشتم به نام “پای زن ایرانی”/ در شرط خودم برای عضویت / 20 مارچ/ هم مطلبی برایشان نوشته بودم به این مضموم:
شرط عضویت در این گروه
سلام/ فقط و فقط به یک شرط عضو این گروه شدم و هستم که “پای زن ایرانی” را نماد انرژی زن ایرانی بدانیم و نه فقط یک جسم = بدون روح! مرد ایرانی هنوز خیلی باید راه بیاید تا قدر زن را بداند و او را همچون مرشد و راهنمای خودش بپذیرد./ پس با این پیش شرط که”پا” فقط جسم نیست و یک انرژی والا و هوشمند الهی در آن جاری است، من احترام و عشق خود را به این نماد زن ایرانی (یک موجودواقعی و الهی) تقدیم می کنم و عضو این گروه می شوم و میتوانم برای اعضای محترم از ترجمه های خودم از اوشو در مورد انرژی زن بفرستم = شاید مردان ایرانی را مفید افتد در شناخت خودشان و انرژی زن. سال نو مبارک شاد باشی

امروز دیدم تعداد اعضا بالا رفته خیلی ولی مطلب اساسی چیز نداشتم یا ندیدم در این گروه: پس متن زیر را نوشتم. تقئیم به پاهای نیلوفرین زنان ایرانی که تربیت کننده ی مرد ایرانی هستند (بعنوان مادر و سپس همسر) و اگر خواهران عزیز هر “بی تربیتی” از این مرد ایرانی می بینند، لطفا به حساب “بدآموزی” های آنان نزد مادرانشان (و البته پدارنشان که آنان هم در دامان مادران و زنان تربیت شده اند!!) بگذارید! و ببخشید!

So What? خوب که چی؟
سلام…. می بینم که تعداد اعضا بیشتر شده ولی جز آگهی های تبلیغاتی چیزی در سایت نیست. پس این پاهای نیلوفرین زن ایرانی چی شد؟ عکسش که پای مرد ایرانی است! نماد و محتوا چی؟
در هند رسم است که کوچکتر و شاگرد برای ادای احترام پای بزرگتر و استاد را لمس می کند. ولی اگر شما بخواهید پای یک زن هندی را لمس کنید خیلی دچار اظطراب می شود. چرا؟
چرا پا؟

برای اینکه در فرهنگ هند پا به معنی پایین و پست است/ ولی پای کسی که “آن” ی دارد و احترامش لازم است (انسان به خدا رسیده) فرق دارد و بهش می گویند “پاهای نیلوفرین” به معنی گلی که ریشه در لجن دارد و ساقه در آب و خودش در هوا است و پاک.
من فکر کردم منظور شما از “پای زن ایرانی” این بوده و برای همین عضو شدم تا اگر مردان ایرانی بخواهند بدانند که جنس زن چقدر از آن جلوتر و کارآمدتر و هوشمند تر است، بتوانم خدمتی کنم.

خواندن کتاب های اوشو توصیه می شود و اگر به فارسی خواستید می توانید با من تماس بگیرید.
بزودی لینک سایت جدید خود را می فرستم تا عزیزان از آن طریق بتوانند با این مبحث بیشتر آشنا شوند.
شاد باشیم
هووووووووووووووووووو

Leave a comment

Filed under Feminism, MyWritings, نوشته هایم, اشو ...