Tag Archives: MeherBaba

Amartithi Webcasts 2007 =پخش برنامه های سالگشت مهربابا در مهراباد

جی بابا/ لینک های زیر در چند روز آینده حاوی برنامه های هنری و اخبار مربوط به مراسم سالگشت عروج مهربابا (31 ژانویه 1969) هستند/ کسانی که مایل به دیدار هستند می توانند روی آن ها کلیک فرمایند (ببخشید ظاهرا لینک ها کار نمی کنند! ) مطلب کپی شده است و شاید مشکل از همین باشد……….!.
The following info is for those who wish to follow the events taking place on The Magic Hill during the Celeberation of Amarthiti (Meher Baba’s leavimg the body , 31st Jan 1969)=

The internet url for the Trust web site is http//www.ambppct.org.
>From the Trust home page, click on “Events and News,” and from
there, on “Event Webcasts.” The top item on that page are:

http://www.ambppct.org/events/web-cast.php.

There you will find all the links to the web events for Amartithi,
including the live broadcast at:

http://www.ambppct.org/events/amartithi-live-2007.php.

Leave a comment

Filed under 'MeherBaba-lovers', Arts, MeherBaba, NewsOfTheMagicHill

George Carlin on religion/ ONLY for 18+ Mature ones!

Dear ALL
Jay baba…..found the following link , as usual, like to share it. Please note the SUBJECT above and if you do not qualify, please IGNORE this message.

i am NOT responsible for the language used! (although it is a common thing in American culture!) Yet for the FUN & truth of it, it is worth watching!

Just think, AFTER watching the show, that IF, this Man is a ‘baba-lover’. or NOT?! (NOT limiting Baba to His form, i mean i.e. Baba = TRUTH ) (even in some some unusual wrapping!)

Well, here you are, enjoy the show and PLEASE make sure you do not hold me responsible for his way of talking!)
(Puritans and Moralist are NOT to watch it!)

George Carlin on religion

http://www.youtube.com/watch?v=SzHlMs2rSIM

1 Comment

Filed under 'MeherBaba-lovers', FactScience, Humor, MeherBaba

گوتام بودا از جنگ می گوید / The Buddha said on the subject of war

گوتام بودا از جنگ می گوید

The Buddha said on the subject of war

سلام. متن زیر از اینجا برداشته شده و به مناسبت روزهایی که پیش رو است تقدیم فارسی زبان ها و انگلیسی زبان ها می شود. باشد تا صبر، مهر و شفقت از یادمان نرود.

The following is from here and since the time is approaching, is offered to ALL Persian/English speaking people. May we not forget compassion, Patience and mercy, at all times.

From: “Etzion Becker”
To:
Date: Sat, 29 Jul 2006 10:44:22 +0200
Subject: [Baba] The Buddha said on the subject of war:

One day, Sinha, the general of the army, went to the Buddha and
said, ” I am a soldier, O Blessed One. I am appointed by the King
to enforce his laws and to wage his wars.

روزی سینها، ژنرال ارتش، نزد بودا رفت و گفت، “ای تبرک یافته، من توسط پادشاه گمارده شده ام تا قوانینش را اعمال و جنگ هایش را اداره کنم.

The Buddha teaches infinite love, kindness and compassion for all sufferers: Does the Buddha permit the punishment of the criminal?

بودا عشق بی پایان، شقفت و مهربانی را برای تمامی رنجدیدگان آموزش می دهد.

آیا بودا اجازه ی تنبیه مجرمان را می دهد؟

And also, does the Buddha declare that it is wrong to go to war for the protection of our homes, our wives, our children and our property?

و همچنین، آیا بودا اعلام می کند که جنگیدن برای محافظت از خانه ها، همسران، کودکان و اموالمان نادرست است؟

Does the Buddh teach the doctrine of complete self surrender?

Should I suffer the evil-doer to do what he pleases and yield submissively to him who threatens to take by violence what is my own?

آیا بودا نظریه ی تسلیم سازی کامل خود را آموزش می دهد؟

آیا من باید از عمل اهریمنی دیگری که هرچه بخواهد می کند در رنج باشم و
منفعلانه تسلیم
کسی شوم که مرا تهدید به گرفتن داشته هایم با خشونت می کند؟

Does the Buddha maintain that all strife including warfare
waged for a righteous cause should be forbidden?”
آیا بودا براین عقیده است که تمامی ستیزه ها،
شامل جنگ برای هدفی
نيكو بايد ممنوع باشد؟”


The Buddha replied, “He who deserves punishment must be
punished. And he who is worthy of favour must be favoured.

بودا پاسخ داد، “کسی که مستحق تنبیه است باید تنبیه شود.
و کسی که لیاقت مرحمت دارد باید مورد مرحمت قرار گیرد.

Do not do injury to any living being but be just,
filled with love and kindness.

به هیچ موجود زنده ای آزار نرسان، بلکه عادل باش، با عشق و مهربانی.

All warfare in which man tries to slay his brothers is lamentable.

تمام جنگ هایی که در آن انسان می کوشد تا برادرانش را کشتار کند اسفناک هستند.


Struggle must exist, for all life is a struggle of some kind.

مبارزه باید وجود داشته باشد، زیرا که تمامی زندگی نوعی از مبارزه است.

But make certain that you do not struggle in the interest of
self against truth and justice.

ولی مطمئن باش که برای منافع شخصی و علیه حقیقت و عدالت مبارزه نمی کنی.

He who struggles for peace and truth will have great
reward; even his defeat will be deemed a victory.
كسي كه برای صلح و حقیقت مبارزه می کند پاداشی عظیم خواهد داشت؛

حتی شکست او یک پیروزی انگاشته می شود.

“If a person goes to battle even for a righteous cause,
then Sinha, he must be prepared to be slain by his enemies
because death is the destiny of warriors.

سینها، اگر کسی برای هدفی نیک به مبارزه می رود، باید برای کشته شدن توسط دشمنانش آماده شده باشد، زیرا مرگ مقصد جنگجویان است.

And should his fate overtake him, he has no
reason to complain. But if he is victorious his success may be
deemed great, but no matter how great it is, the wheel of fortune
may turn again and bring his life down into the dust.

و اگر سرنوشتش براو وارد آید، دلیلی برای شکایت ندارد.

ولی اگر او پیروز شود، پیروزیش شاید بزرگ انگاشته شود، ولی هرچقدر هم که بزرگ باشد، چرخه ی اقبال باردیگر خواهد گردید و زندگیش را به خاک می کشاند.

However, if he moderates himself and extinguishes all hatred in his heart, if he lifts his down-trodden adversary up and says to him,
“Come now and make peace and let us be brothers,”
then he will gain a victory that is not a transient success;
for the fruits of that victory will remain forever.

بااین وجود، اگر او خویشتن را متعادل ساخته و تمامی نفرت را از دلش خاموش کرده باشد، اگر او دشمن ازپای درافتاده اش را بلند کند و به او بگوید، “اینک بیا و آشتی کن
و بگذار برادر باشیم”، آنگاه پیروزی او یک توفیق گذرا نیست.

زیرا که ثمرات این پیروزی برای ابد باقی خواهد ماند.


“Great is a successful general, Sinha, but he who conquers self is the
greater victor. This teaching o
f conquest of self, Sinha, is not taught
to destroy the lives of others, but to protect them.
سینها، یک ژنرال موفق فردی بزرگ است، ولی کسی که بر نفس خویش چیره شده باشد فاتح بزرگتری است. سینها، این آموزش چیرگی بر خود برای نابودکردن زندگی دیگران نیست، بلکه برای حفاظت از آنان است.

The person who has conquered himself is more fit to live, to be successful and to gain victories that is the person who is a slave of self.
کسی که خویشتن را چیره شده باشد برای زندگی کردن، برای موفق بودن و پیروز شدن شایسته تر از کسی است که برده ی خویشتن باشد.

The person whose mind is free from illusion of self,
will stand and not fall in the battle of life.
He whose intentions are righteousness and justice,
will meet with no failures.

فردی که ذهنش از توهم نفس رها است، در مبارزه ی زندگی پابرجا است و سقوط نمی کند.

کسی که نیتش نیکوکاری و عدالت باشد در این مبارزه بدون شکست باقی می ماند.

He will be successful in his enterprise and his success
will endure. He who harbours love of truth in his heart
will live and not suffer, for he has drunk the water of immortality.

او در اقدامات خود موفق است و توفیق او استوار است. کسی که عشق به حقیقت را در دل خویش پرورده است، زندگی می کند و رنج نمی کشد، زیرا که از آب حیات نوشیده است.

So struggle courageously and wisely.
Then you can be a soldier of Truth.”
بنابراین، با شهامت و خرد مبارزه کن.

آنگاه می توانی سرباز حقیقت باشی.”

برگردان: محسن خاتمی

<!–[if supportFields]> TIME @ “HH:mm” <![endif]–>‏00:11<!–[if supportFields]><![endif]–> / <!–[if supportFields]> DATE @ “dd/MM/yyyy” <![endif]–>‏08/01/2007<!–[if supportFields]><![endif]–>

مهرآباد/ هندوستان

2 Comments

Filed under MeherBaba, MyTranslations, Psychology

Avatar Meher Baba On War = مهربان شهریار ایرانی از سرچشمه ها و تاثیرات جنگ می گوید

Jay baba Huuuuuuuuuuuuuuuuuu, yes, the farsi translation of Baba On War….. needed for ALL, especially those who will suffer by the up coming war in the region….. PLEASE SPREAD THE WORD……………..متن زیر را الان برای چند تا گروه اینترنتی که عضو هستم فرستادم…… لطفا تا میتوانید در انتشار آن برای تمام فارسی زبان ها همکاری فرمایید

خبر خوش به همگان: در این وانفسای اغتشاش و اخبار بد و جنگی که بزودی جاهلین بر مردم تحمیل می کنند، امشب تصمیم گرفتم سخنان پرارزش و مفید مهربابا ( فرزند شهریار ایرانی) را برای فارسی زبانان عزیز ترجمه کنم و در اختیار همگان قرار دهم.

پس از ماه ها دوری از کار ترجمه، شاید نثر فارسی خوب و روان نباشد و برای همین، عین اصل انگلیسی آن را هم می آورم و چون فعلاٌ فرصت بازنگری و ویرایش نهایی نیست، هرکجا شک داشته باشم با سه علامت سوال (؟؟؟) آن را مشخص می کنم تا اگر عزیزانی واژه ی درست و یا مناسب تری را سراغ داشتند ما را بی نصیب نگذارند.

کسانی که آن را دریافت می کنند، خواهشمندم به دلیل اهمیت این اثر و فوایدی که می تواند برای تمام ایرانیان و فارسی زبان ها داشته باشد، برای دیگران (هرچه بیشتر = بهتر!) ارسال کنند تا در یک اقدام فراگیر، هرچه تعداد زیادتری از ایرانیان (ولو آنان که در کار راه اندازی ماشین جنگی در ایران و خارج از آن هستند) بتوانند از آن بهره ببرند. برای همین در وبلاگ شخصی خودم نیز آن را می آورم و هرکسی مایل بود می تواند به آن وبلاگ لینک بدهد = http://newsofloving.blogspot.com/
با درود و سپاس و آرزوی آگاهی و صبر برای ملت شریف ایران. محسن خاتمی
mohsenlove(at)gmail.com

<!– D([“mb”,”نکته\n\u003d برخی از اصلاحات مهربابا بسیار فنی و پیچیده هستند و نیاز به توضیح دارد\n(مانند شکل ها \u003d forms) که در انتهای همین مطلب آمده/ ولی بنده فعلا از\nدادن توضیحات معذورم و خواننده ی کنجکاو را به سایت های مهربابا به فارسی\nو انگلیسی ارجاع می دهم (زیر همین ایمیل را ببینید که وبلاگ دوم مخصوص\nمهربابا است و دوزبانه …. در آن لینک های دیگری به سایت های اساسی\nمهربابا داده شده است)
\n

\n\n\n

سرچشمه ها و تاثیرات جنگ

\n\n\n

از: مهربابا

\n\n\n\n\n

این سخنرانی، که از کتاب “بشریت،\nبشنو” مهربابا است، توسط دان استیونسن ویرایش شده، چند سال پس از جنگ جهانی\nدوم توسط مهربابا برای مریدانش ایراد شده است. امروزه نیز بسیار مربوط باقی می\nماند.
\nنخستین چاپ\nکتاب “بشنو بشریت” از مهربابا در سال 1957 توسط شرکت داد، مید \n در نیویورک منتشر شد و دومین چاپ آن در 1971\nتوسط نشر هارپر کولوفن در نیویورک. سومین چاپ این کتاب در 1985 توسط در نشست با مهربابا، آتلانتا و\nدنور صورت گرفت.

\n\n\n

Origins\nand Effects of War
\nby Meher Baba

\n\n\n

This discourse, from “,1] ); //–>نکته = برخی از اصلاحات مهربابا بسیار فنی و پیچیده هستند و نیاز به توضیح دارد (مانند شکل ها = forms) که در انتهای همین مطلب آمده/ ولی بنده فعلا از دادن توضیحات معذورم و خواننده ی کنجکاو را به سایت های مهربابا به فارسی و انگلیسی ارجاع می دهم

متن کامل در وبلاگ مهربابا برای عاشقان آمده است

Leave a comment

Filed under 'MeherBaba-lovers', MyServices, MyTranslations, MyWritings, Politicians

َA message from Upanishad on God & Fearپیامی در مورد خداوند و رهایی از ترس

Jay Baba…. this message from Upanishad, was just found in my “Baba-talk” email…. since it talks about the HEART, God, consciousness, AND freedom from FEAR, i like to use/translate it here ….
متن زیر از یکی از کتاب های باستانی اوپانیشاد است که امروز عصر آن را توسط ایمیل از گروه مهربابا دریافت کردم. چون سخن از دل ، خداوند و رهایی از ترس دارد میخواهم آن را ترجمه کنم و در اینجا برای عزیزان بیاورم. شاید که مفید باشد

The Self is hidden in the lotus of the heart.
آن خود در نیلوفر دل نهان است
Those who see themselves in all the creatures
آنان که خویش را در تمامی موجودات می بینند
go day by day into the world of Brahman hidden in the heart.
همه روز به دنیای خداوند که در دل نهفته است می روند.
Established in peace, they rise above body consciousness
to the supreme light of the Self.
آنان در آشتی و صلح مستقر گشته و به ورای بدن-آگاهی، به نور والای خویش عروج می کنند
Immortal, free from fear, this Self is Brahman, called the True.
این خود، که نامیرا و رها از ترس است، این خداوند است، که حق خوانده می شود.
Beyond the mortal and the immortal, he binds both worlds together.
او که ورای فنا و بقا است، او دو دنیا را به هم وصل می کند
Those who know this live day after day in heaven in this very life.
آنان که این را می دانند، همه روز، در همین زندگی، در بهشت به سر می برند.

چاندوگیا اوپانیشاد
ترجمه ی انگلیسی از اکنات ایشواران

Chandogya Upanishad
From The Upanishads
translated by Eknath Easwaran

Leave a comment

Filed under BharataIndia, Education, MeherBaba, Ontology, Spirituality

View from the balcony

taken with the mobile, sitting in the balcony, top floor, in Baba’s 9-Star Center in South Delhi…. what wonderful days/evenings…..Aug-sept 2006 Posted by Picasa

1 Comment

Filed under MeherBaba, Photos

In the rikshaw, on the way to train station, Delhi, Sept.05.2006

Jay Baba, taken with my mobile phone…. last day in Delhi, going HOME = Here….. Posted by Picasa

Leave a comment

Filed under 'MeherBaba-lovers', MeherBaba, Photos

with Katayun Ji, Mandali hall, meherazad, Dec.10.2006

Posted by Picasa

Leave a comment

Filed under 'MeherBaba-lovers', MeherBaba, NewsOfTheMagicHill, Photos

mohsen in Hostle A, Meherabad Oct 2006

Posted by Picasa

Leave a comment

Filed under MeherBaba, NewsOfTheMagicHill, Photos

Virginia’s 90th Birthday, Oct.2006, New dining Hall, MPR

Leave a comment

Filed under MagicHill, MeherBaba, NewsOfTheMagicHill, Photos