Category Archives: مهربابا

زندگی و سخنان آواتار مهربابا

New Humanity by Meher Baba Himselfبهترین پاسخ از خود بابا

All Mehr Baba ‘s words are copyright of Avatar Meher Baba perpetual publich charitable trust/ with heartily appreciation.Using the content of/link to this site is free, with the mention of The Trust as the source.

بشریت تازه و مهربابا New Humanity and Meher Baba
بازهم سلام/ متن انگلیسی را همین الان تایپ کردم و ترجمه های فارسی را هفته ی پیش. از میان متن یک پاراگراف هست که میخواهم بعدا در موردش بنویسم ولی از خوانندگان عزیز خواهشمندم که ب هآن اشاره کنند تا ببینیم بالاخره در عمل هم میشه برای بشریت جدید کاری کرد یا فقط حرف است؟ جایزه هنوز هم سرجای خودش هست!
The following seems to be the BEST POSSIBLE answer for the previous question (with the prize)
It will still be valid for those who can point to the practical applications on Baba’s words, following.
(Hint: there is a sentence which tells us exactly what is needed to get there, let us talk about that, please!)

مشکل بشریا امروز چیست؟ چنین پرسش هایی الزاماٌ در اذهن های اندیشمند برمی خیزند، ولی بیشتر پاسخ هایی که داده می شوند صادقانه نیستند. تمامی تشخیص ها و درمان های داده شده یک سویه بوده و بنابراین موقعیت مبهم و حل نشده باقی می ماند. لبّ مطلب در تعبیر درست دوباره از واژه ی “دین” است… مذهب به معنای یک نیروی حیاتی، متروک شده است. نیاز ضروری امروز برای زنده ساختن دین این است که آن را از سرداب تاریک و محدود بیرون بکشیم و بگذاریم روح انسانی باردیگر در شکوه خالص خود بیرون بتابد.

What is wrong with the world today?

Such questions are bound to arise in thinking minds, but often the answers given are not completely honest. Diagnoses given and remedies adopted have all been biased and so the situation remains vague and unresolved.

The crux of the matter lies in the correct reinterpretation of the ancient word, religion… Religion as a living force has become obsolete. The urgent need of today to resuscitate religion, is to dig it out of its narrow, dark vault and let the human spirit shine out
once again in its pristine glory.

(LH182, Mehr Baba)

این دیدگاه وسیع از حقیقت، نمی تواند توسط هیچ کیش، جزم یا فرقه محدود شود. این {بینش} بطور فعال کمک می کند تا به ورای این محدودیت ها بروید: نه با نفی کورکورانه ی ارزش مذاهب موجود؛ بلکه با اکتشاف، تاکید، آشکارساختن و تغذیه ی تراشه های حقیقت که در آن ها وجود دارد.

This vast vision of Truth cannot be limited by any creed, dogma, or sect. It will actively help to transcend these limitations, not by blind negation of the value of the existing creeds, but by discovering, accentuating, unfolding and cherishing the facets of truth that are in them (LH 143)

باید عشق به دوست و دشمن، خیرخواهی، شکیبایی و تحمل وجود داشته باشد.

هر فرد بجای غوغا کردن در مورد اشتباهات دیگران، باید بکوشد نقایص خودش را درمان کند.
دنیا بزودی درک خواهد کرد که نه از یک سو فرقه ها و مذاهب و تشریفات مذهبی؛ و نه از سوی دیگر،
تلاش شهوانی برای رفاه مادی، هیچکدام نمی توانند خوشبختی واقعی را با خود بیاورند __
بلکه عشق بدون چشمداشت و دوستی فراگیر می تواند آن را به دست آورد.

There must be love for friend and foe, good will, patience and forbearance. Each person must try to remedy his or her own defects instead of clamouring about the faults of others, the world will soon realize that neither cults, creeds and ceremonies on the one hand, nor passionate striving for material welfare on the other, can ever bring about real happiness __ but that selfless love and universal fellowship can accomplish it. (LH 144)

تمدن آینده ی بشریت جدید روحیه خشک روشنفکرانه ندارد، بلکه تجربه کردن زندگی معنوی است…

توضیحات روشنفکرانه هرگز نمی تواند جانشین تجربه ی روحانی شود،
در بهترین حالت خود می تواند زمینه را برای آن تجربه آماده سازد.

The coming civilization of the New Humanity will not be ensouled by dry intellectual doctrine, but by living spiritual experiences… intellectual explanation can never be a substitute for spiritual experience; at best it can prepare the ground for that experience. (LH 135,136)

ادراکی از خداوند که یک شخص متوسط از طریق باور یا برهان به آن می رسد، چنان از ادراک حقیقی دور است که نمی توان آن را شناخت دورنی خواند. این دانش حقیقی (معرفت) شامل ساختار یا دریافت یک ایده ئولوژی نیست. این محصول تجربه های پخته شده است که به شفافیتی رو به افزایش دست پیدا می کند. در آگاهی شخص شامل بیشتر حقیقت شدن و مشارکت بیشتر با آن است تا جایی که چیزی بیشتر برای شدن وجود نداشته باشد و چیز بیشتری برای هضم کردن نباشد.

The understanding of God that the average person attains through belief or reasoning, is so removed from true understanding, that it cannot be called inner knowledge. Such true knowledge (gnosis) does not consists in the construction or perception of an ideology. It is the product of ripening experience that attains increasing degrees of clarity. It consists in the persons consciousness, becoming more and participating increasingly in the truth, until there is nothing more to become and nothing more to assimilate. (LH 155)


Leave a comment

Filed under Education, Ego, Information, IntellectualSkills, MeherBaba, MyServices, MyTranslations, Politicians, Psychology, مهربابا, به زبان پارسی, ترجمه هایم

Ego & Baba = خداوند و نفس انسان

All Mehr Baba ‘s words are copyrigh of Avatar Meher Baba perpetual publich charitable trust/ with heartly appreciation.Using the content of/link to this site is free, with the mention of The Trust as the source.

“If you sincerely offer yourself to render selfless service of any form or nature,
The Great Ones DO COME forward to guide, protect and assist you.”
Mehr Baba

اگر صادقانه خودت را به خدمت بدون چشمداشت در هر شکل و طبیعتی تقدیم کنی،
بزرگان برای هدایت، حفاظت و یاری تو پیش خواهند آمد.”
مهربابا

“To get nearer and nearer to God, you have to get further and further away from
“I”, “my”, “me” and “mine”.
Mehr Baba

“برای نزدیکتر و نزدیکتر شدن به خداوند،
باید از “من” و “مال من” هرچه دورتر و دورتر بشوی”
مهربابا

Leave a comment

Filed under Bilingual دوزبانه, Education, Ego, Information, IntellectualSkills, MeherBaba, MyServices, MyTranslations, مهربابا, به زبان پارسی, ترجمه هایم

History of Baba’s Samadhi تاریخچه ی آرامگاه مهربابا

Meher Baba’s Samadhi: This Spiritual Power House of the New Humanity has an amazing history.

آرامگاه مهربابا

این نیروگاه روحانی برای بشریت تازه داستانی شگفت انگیز دارد.

In April of 1927 Baba, who was 33 at that time was strolling on the Meherabad Hill. He paused and designated a spot where he wanted a large pit to be dug. This was to be his Samadhi or Tomb-Shrine. The construction of the crypt was completed by mid-August 1927.
After that, Baba would visit the crypt quite often and would on certain occasions, retire in it.

در ماه آوریل سال 1927، بابا که در آنوقت 33 سال داشت، روزی بر تپه های مهرآباد قدم می زد. در مکانی خاص درنگی کرد و خواست که در آنجا چاله ای حفر شود. این مکان می باید مقبره یا آرامگاه او می گشت. ساختن دخمه در نیمه ی ماه آوریل به اتمام رسید. از آن پس بابا از آن دخمه غالبا دیدار می کرد و در مواقعی خاص در آن استراحت می کرد.

On December 20th 1927, he entered the crypt for an unbroken stay that lasted until February 26, 1928. Later Baba had expressed the wish that a dome be constructed above it. This dome was built on a circular platform. At the corners of the roof squaring the dome, were placed models of a temple, a mosque, a cross, and a sacred fire urn – the symbols of four of the worlds great religions: Hinduism, Islam, Christianity, and Zorastrianism. Above the door a stone plaque with the words Mastery in Servitude was mounted on Baba’s instructions.

در بیستم دسامبر 1927، بابا وارد آن دخمه شد تا بطور پیوسته تا 26 فوریه 1928 {حدود 14 ماه} در آنجا به سر ببرد. بابا بعدها اظهار تمایل کرد که گنبدی بر فراز آن ساخته شود.
این گنبد بریک سکوی دایره شکل ساخته شده است.
در چهار سوی امتداد دایره مدل هایی از یک معبد، یک مسجد، یک صلیب، و یک آتشگاه مقدس وجود دارد: نمادهایی ازچهار دین عمده در دنیا: هندوییسم، اسلام، مسیحیت و زرتشتی.
طبق دستور بابا در بالای ستون سنگی عبارت “کمال در خدمت” به چشم می خورد.

In 1938 Helen Dahm, a famous Swiss artist and a devotee-lover of Baba, painted murals on the uneven stone surface of the inner walls and the interior of the dome. In 1954, Baba led a large group of his lovers up the Hill to his future tomb-shrine and instructed them to bow down at the threshold. In 1955 Sahwas he allowed his lovers to come inside the samadhi and circumambulate. The north window of the tomb shrine holds a breathtakingly beautiful painting of Meher Baba done by Charlie Morton, an anrtist from America.

در 1938، هلن دام، هنرمند سویسی و از عاشقان بابا بدنه سنگ های ناهموار درون آرامگاه را نقاشی کرد. در 1954، بابا گروه زیادی از عشاقانش را پیاده به بالای تپه به آرامگاه آتی خودش راهنمایی کرد و به آنان دستور داد که در آستانه ی آن تعظیم کنند. در گردهمآیی سال 1955 او به عاشقانش اجازه داد که وارد آن آرامگاه شوند و طواف کنند. پنجره ی شمالی آرامگاه یک نقاشی بسیار زیبا از مهربابا ست که توسط چارلی مورتون هنرمند آمریکا کشیده شده است.

Baba dropped his body on 31st January 1969 and his body was finally interred in the tomb.

بابا در31 ژانویه بدنش را ترک کرد و عاقبت بدنش در این آرامگاه دفن شد.

The Samadhi is open every day from six in the morning to eight at night. In the morning and evening, prayers given by Baba are recited and those who gather over there sing songs glorifying His divine love. A visit to Samadhi is the beginning of the hearts journey through the manifold phases of life continuously sustained by the Avatar’s grace and love.

این مکان که اینک “سامادی” خوانده می شود روزانه از شش صبح تا هشت شب باز است. در صبح و عصیر دعاهایی که بابا داده است خوانده می شوند و حاضرین با خواندن آواز
و موسیقی شکوه عشق الهی او را یاد می کنند.

دیداری از سامادی آغاز سفر دل است به مراحل بی شمار زندگی که
پیوسته توسط نعمت و عشق آواتار تغذیه می شود.

Leave a comment

Filed under BharataIndia, Education, Information, IntellectualSkills, MagicHill, MeherBaba, MyServices, MyTranslations, Places, مهربابا, به زبان پارسی, ترجمه هایم

Meher Baba and his ‘social role’ as a SERVER

Baba washing the feet of poor and sick people, 1948
مهربابا درحال شستن پاهاي فقرا و جذاميان، 1948
چرا بابا چنين مي کرد؟
WHY Baba has done so?!

Posted by Picasa

Leave a comment

Filed under Education, Information, IntellectualSkills, MeherBaba, MyWritings, Photos, Politicians, مهربابا, نوشته هایم, به زبان پارسی

چه زیبا می نمایی! شعار امروز تونیHow Beautiful you look’ = Tony’s motto of the day

Yes, he told me this, himself, when i met him at PC = Pilgrim Center before sunset.
He himself looked very beautiful and colorful …. took 2 pictures of him with my mobile phone. will post them as soon as it connects with gmail.
…. a young sister who wanted me to shave my hair and beard, told me last week that she was ‘glad’ that i have found my ‘ match’!! Well, i am not sure if i can qualify for this, since he seems to have much richer life than i had. He is a long timer, in Baba’s family and is loved by most of them. i told the sister that ‘it is nothing personal,
Tony is a REAL blessing for ALL of us here’,….
because he brings love and laughter together, by his talks and gestures and ‘harmonized movements’ = dance!! What could be ‘wrong’ in it?
The One thing from Baba’s tradition which was missing here was the spirit of humor and laughter and ‘taking it easy’!! sometime VERY VERY SERIOUS about trivial things!!
Why? Baba advises the opposite, to take life ‘non-seriously’ and ‘take God seriously’.
So i am grateful to Baba to send Tony here so we can have some
moments of selfless laughter and fun,
without havingto get very serious about trivial things.
امروز عصر که برای آوردن آب از زایرسرا = پی سی رفته بودم، تونی را دیدم با ظاهری زیبا و رنگین… صدایش زدم و صفایی کردیم و گفت که شعار امروز او این است که همه به همه بگویند که “تو چقدر زیبا به نظر می آیی!” خودش که واقعاٌ زیبا می نمود! و خوش اخلاق…. به یکی از ساکنان اینجا گفتم که تونی برای همگی ما در اینجا یک نعمت الهی است…. چون با خودش عشق و نشاط را باهم می آورد و خیلی شوخ و شنگ و خوش مشرب و خوش ادا و اطوار است…. خون رییس سرخ پوستان کالیفرنیا را دارد و مدت ها در ارتش بوده و سالیان سال است که به تمام هند سفر کرده و به مکان هایی که مهربابا به زیارت رفته بودند رفته و کلی فیلم و نوار دارد که باید صبر کنیم تا ببینیم. یکی از نعمت های زندگی در اینجا این است که انسان های گرانقدر یا بقول کسی “زیرخاکی” در اینجا فراوان یافت می شوند. اگر بخواهم نام ببرم باید تقریباٌ همه را نام ببرم، که این اصلاٌ ممکن نداره! ولی این تونی یک شخصیت خاص است و بقول خودش چندین شخصیت در یک هماهنگی خاص که همه را با قدرت و مهارت بازی می کند.
هریک از ساکنان یا زایران اینجا نیز ویژگی های خاص و مخصوص به خوددارند و همگی هم در یک چیز مشترک هستند و آن وجود پر برکت مهربابا و مهرای نازنین و مانی = منیژه ی عزیز و سایر نزدیکان و مریدان بابا است.
زنده باد مهربابا
تا نوشتاری دیگر…..
It is NOT only Tony, each and everyone of the residents and pilgrims have very special qualities and despite the outward differences and divisions, we all share one central thing, which is the Blessed being of Mehr Baba himself and Mehhraji and maniji and other mandilies.
Jay Jay Baba, Ki Jay

Leave a comment

Filed under 'MeherBaba-lovers', Attitude, Bilingual دوزبانه, Education, Ego, Information, IntellectualSkills, MeherBaba, MyWritings, NewsOfTheMagicHill, مهربابا, نوشته هایم, به زبان پارسی, خبرهای مهرآباد خدا

You are The Veil تو خود حجاب هستی

All Mehr Baba ‘s words are copyrigh of Avatar Meher Baba perpetual publich charitable trust/ with heartly appreciation.

58. تو خود حجاب هستی

سعی کن مرا ببینی.

مرا صادقانه به یاد آور، همیشه؛ و در من گم بشو.

وقتی در من گم می شوی، مرا خواهی دید.

وقتی خودت را در جلو نگه می داری و مرا در پشت؟

خودت را کنار بکش و مرا خواهی دید.

خداوند با این آگاهی کاذب که او این بدن است نقشی را بازی می کند.

او نقش خالق را بازی می کند.

او با این آگاهی که خودش در خلقت وجود دارد نقشی بازی می کند.

شما مرا بیشتر و بیشتر در درون خود خواهید یافت

و در هر عملی که غیرخودخواهانه برای دیگران انجام می دهید.

You are Veil

Try to see me. Remember me sincerely, always, and be lost in me. When you are lost in ME, you will see ME; when you keep yourself in front, and Me behind?

Remove yourself and you will see Me.

God plays the part of being falsely conscious of being this body. He plays the part of creator. He plays the part of being Himself consciously in creation. You will find Me more and more within yourself, within others and in every work you unselfishly do for others.

Sparks of Silence from

Compiled by Anna Khandale, M.A. Selected Pearls of Avatar Mehr Baba’s Silent Words

Leave a comment

Filed under Attitude, Education, Ego, Information, IntellectualSkills, MeherBaba, MyTranslations, مهربابا, به زبان پارسی, ترجمه هایم

دوازده راه برای شناخت خداTWELVE WAYS OF REALIZING ME

All Mehr Baba ‘s words are copyrigh of Avatar Meher Baba perpetual publich charitable trust/ with heartily appreciation/ ????? ?????
TWELVE WAYS OF REALIZING ME
دوازده راه برای ادراک من
مهربابا
Meher Baba
1. LONGING…If you experience that same longing and thirst for Union with Me as one who has been lying for days in the hot sun of the Sahara experiences the longing for water, then you will realize Me.
1. اشتیاق:… اگر همان اشتیاقی را برای یگانه شدن با من داشته باشی که کسی که روزها در صحرا و خورشید داغ مشتاق آب بوده است دارد، آنوقت مرا درک خواهی کرد
2. PEACE OF MIND…If you have the peace of a frozen lake, then too, you will realize Me.
2. آرامش ذهن:… اگر همچنین آرامش یک دریاچه ی یخ بسته را داشته باشی، آنوقت نیز مرا درک خواهی کرد.
3. HUMILITY…If you have the humility of the earth which can be molded into any shape, then you will know Me.
3. فروتنی:… اگر بتوانی فروتنی خاک را داشته باشی که می تواند به هر شکلی در بیاید، آنوقت مرا خواهی شناخت.
4. DESPERATION…If you experience the desperation that causes a man to commit suicide and you feel that you cannot live without seeing Me, then you will see Me.
4. استیصال: اگر استیصالی را تجربه کنی که انسانی را وادار به خودکشی می کند و احساس کنی که نمی توانی بدون دیدار من زندگی کنی، آنوقت مرا خواهی دید.
5. FAITH…If you have the complete faith that Kalyan had for his Master, in believing it was night, although it was day, because his Master said so, then you will know Me.
5.. ایمان:… اگر ایمان کاملی را داشته باشی که کالیان به مرشد خود داشت: بر این باور بود که شب است باوجودی که روز بود، زیرا مرشدش چنین گفته بود، آنوقت مرا خواهی شناخت.
6. FIDELITY…If you have the fidelity that the breath has in giving you company, even without your constantly feeling it, till the end of your life, that both in happiness and in suffering gives you company and never turns against you, then you will know Me.
6. وفاداری: اگر به آن وفادار باشی که نفس تو در همنشینی با تو وفادار است، حتی بدون اینکه دایما آن را احساس کنی، تا آخر زندگی، که در شادمانی و در رنج با تو همنشین است و هرگز برعلیه تو نخواهد گردید، آنوقت مرا خواهی شناخت.
7. CONTROL THROUGH LOVE…When your love for Me drives away your lust for the things of the senses, then you realize Me.
7.. کنترل از طریق عشق:… زمانی که عشق تو برای من، شهوت تو را برای چیزهای محسوس به دور می راند، آنوقت مرا خواهی شناخت.
8. SELFLESS SERVICE…If you have the quality of selfless service unaffected by results, similar to that of the sun which serves the world by shining on all creation, on the grass in the field, on the birds in the air, on the beasts in the forest, on all mankind with its sinner and its saint, its rich and its poor, unconscious of their attitude towards it, then you will win Me.
8.. خدمت بدون چشمداشت: … اگر کیفیت خدمت کردن بدون چشمداشت را داشته باشی، بی تاثیر از نتیج، مانند خدمتی که خورشید به دنیا می کند: با نورافشانی بر تمام خلقت: بر علف های مزرعه، بر پرندگان هوا، بر حیوانات جنگل، بر تمامی بشریت: با گناهکارانش و قدیسانش، به ثروتمندان و فقرا، بی توجه به رفتار آنان نسبت به خودش؛ آنوقت مرا خواهی شناخت.
9. RENUNCIATION…If you renounce for Me everything physical, mental and spiritual, then you have Me.
9.. وارستگی: … اگر بخاطر من هرآنچه را که مادی است و ذهنی و معنوی رها کنی، آنوقت مرا خواهی داشت.

10. OBEDIENCE…If your obedience is spontaneous, complete and natural as the light is to the eye or smell is to the nose, then you come to Me.
10.. اطاعت: … اگر اطاعت تو خودانگیخته، کامل و طبیعی باشد، مانند نور برای چشمان یا بو برای دماغ، آنوقت نزد من می آیی.
11. SURRENDER…If your surrender to Me is as wholehearted as that of one, who, suffering from insomnia, surrenders to sudden sleep without fear of being lost, then you have Me.
11. تسلیم: … اگر تسلیم تو به من تمام باشد: مانند کسی که از بیخوابی در عذاب است تسلیم خواب ناگهانی می شود، بدون ترس از گم شدن، آنوقت مرا داری.
12. LOVE…If you have that love for Me that St. Francis had for Jesus, then not only will you realize Me, but you will please Me.
12. اگر همان عشقی را به من داشته باشی که فرانسیس قدیس به مسیح داشت، آنوقت نه تنها مرا درک خواهی کرد، بلکه مرا خوشحال خواهی کرد.
THE PATH OF LOVE, pp. 95-96Copyright 1986 Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust

Leave a comment

Filed under Attitude, Bilingual دوزبانه, Education, Ego, Information, IntellectualSkills, MyServices, MyTranslations, Psychology, مهربابا, به زبان پارسی, ترجمه هایم

بابا از عشق الهی می گویدBaba on Love

All Mehr Baba ‘s words are copyright of Avatar Meher Baba perpetual public charitable trust/ with heartily appreciation/ تمامی جملات مهربابا توسط بنیاددایمی خیریه ی عمومی آواتارمهربابا حق کپی دارد/ با
تشکرقلبی از ایشان
If anything ever touches My universal heart it is love.
I have crossed the limited earthly oceans to bring to you
all the limitless and shoreless Divine Ocean of Love.
اگر چیزی هرگز بتواند قلب جهان شمول مرا لمس کند، آن عشق است.
من از تمامی اقیانوس های محدود زمینی گذر کرده ام تا تمامی اقیانوس بی حد و بی کران عشق الهی را برای شما بیاورم.
Those who do not dare to love Me seek safety on the shores.
You who have been loving Me are swimming in this Divine Ocean.
آنان که شهامت عشق ورزیدن به من را ندارند، امنیت را در ساحل ها می جویند.
شما که عاشق من بوده اید در اقیانوس الهی شنا می کنید.
Love Me more and more till you get drowned in Me.
Dive deep and you will gain the priceless pearl of Infinite Oneness.
بیشتر و بیشتر به من عشق بورزید تا در من غرق شوید.
عمیقاٌ شیرجه بزنید و مروارید بی قیمت یگانگی بی نهایت را به دست خواهید آورد.
— Meher Baba
PRACTICAL SPIRITUALITY, John A. Grant, p. 641985 © AMBPPCT

Leave a comment

Filed under Attitude, Bilingual دوزبانه, Education, Information, IntellectualSkills, MyTranslations, Psychology, مهربابا, به زبان پارسی, ترجمه هایم

Baba’s Wish خواست و توصیه ی مهربابا

All Mehr Baba ‘s words are copyrigh of Avatar Meher Baba perpetual public  charitable trust/ with heartlyappreciation/ تمامی جملات مهربابا توسط بنیاددایمی خیریه ی عمومی آواتارمهربابا حق کپی دارد/ با تشکرقلبی از ایشان
MY WISH
وصيت من
Meher Baba
مهربابا
The lover has to keep the wish of the Beloved. My wish for my lovers is as follows:
عاشق باید همیشه وصیت معشوق را نگه دارد. وصیت من برای عاشقانم چنین است:
1. Do not shirk your responsibilities.
1. از زیر بار مسئولیت فرار نکنید
2. Attend faithfully to your worldly duties, but keep always at the back of your mind that all this is Baba’s.
2.به وظایف دنیوی با وفاداری بپردازید ولی همیشه در پس ذهن داشته باشید که این ها همه از بابا است.
3. When you feel happy, think: “Baba wants me to be happy.” When you suffer, think: “Baba wants me to suffer.”
3.وقتی خوشحال هستی، فکر کن “بابا می خواهد من خوشحال باشم.” وقتی که رنج می کشی، فکر کن: “بابا می خواهد من رنج بکشم.”
4. Be resigned to every situation and think honestly and sincerely: “Baba has placed me in this situation.”
4. درهر موقعیتی تسلیم باش و با صداقت و خلوص بیندیش که: “بابا مرا در این موقعیت قرار داده است.”
5. With the understanding that Baba is in everyone, try to help and serve others.
5. با این ادارک که بابا در همه وجود دارد، سعی کن به دیگران یاری و خدمت کنی.
6. I say with my Divine Authority to each and all that whosoever takes my name at the time of breathing his last comes to me; so do not forget to remember me in your last moments. Unless you start remembering me from now on, it will be difficult to remember me when your end approaches. You should start practising from now on. Even if you take my name only once every day, you will not forget to remember me in your dying moments.
6. من با قدرت الهی خودم به همگان می گویم که هرکسی نام مرا در آخرین نفس خود بر زبان آورد، نزد من خواهد آمد؛ بنابراین فراموش نکنید که در آخرین لحظاتتان مرا یاد کنید. تازمانی از همین حالا شروع به یادآوردن من نکنید، به یاد آوردن در هنگام به آخر رسیدن دشوار خواهد بود. باید از همین حالا تمرین کنید. حتی اگر یک بار در روز هم نام مرا به زبان آورید، در لحظات مردنتان مرا ازیاد نخواهید برد.
GOD-MAN, C.B. Purdom, p. 320Copyright 1971 Meher Spiritual Center, Inc., Myrtle Beach, South Carolina

Leave a comment

Filed under Bilingual دوزبانه, Education, Information, IntellectualSkills, MeherBaba, MyTranslations, مهربابا, به زبان پارسی, ترجمه هایم

بابا در مورد زرتشت می گوید Baba on Zartusht

All Mehr Baba ‘s words are copyright of Avatar Meher Baba perpetual public  charitable trust/ with heartily appreciation/ تمامی جملات مهربابا توسط بنیاددایمی خیریه ی عمومی آواتارمهربابا حق کپی دارد/ با تشکرقلبی از ایشان

“Of the most recognized and much worshiped manifestations of God as Avatar, that of Zarathustra is the earliest — having been before Ram, Krishna, Buddha, Jesus and Muhammad. Thousands of years ago, he gave to the world the essence of Truth in the form of three fundamental precepts — Good Thoughts, Good Words, and Good Deeds. These precepts were and are constantly unfolded to humanity in one form or another, directly or indirectly in every cycle, by the Avatar of the age as he leads humanity, imperceptibly, toward the Truth. To put these precepts of Good Thoughts, Good Words and Good Deeds into practice is not as easily done as it would appear, though it is not impossible. But to live up to these precepts honestly and literally is apparently as impossible as it is to practice a living death in the midst of life.”

Leave a comment

Filed under Education, FactScience, Information, MeherBaba, Spirituality, مهربابا, ترجمه هایم