The Roots and The Leaves! =ریشه ها و شاخ و برگ

<!–[if supportFields]> DATE @ "dd/MM/yyyy" <![endif]–>09/08/2006<!–[if supportFields]><![endif]–> / <!–[if supportFields]> TIME @ "HH:mm" <![endif]–>14:24<!–[if supportFields]><![endif]–>

Jay Baba …. Following is a response to some Yahoo IM from a brother in Iran.

He had asked me to join an ‘anti Jewish movement’ on the net, a sanction against Israeli products, and I refused. So he asked me a few questions which I answered.

My view is that these wars and problems are only the ‘leaves on the branches’, and the ‘roots’ are in human greed, selfishness and prejudice against one another. Until we do not deal with the roots, the leaves keep coming back. Huuuuuuuuuuuuuuuuuu

متن زیر در پاسخ به یکی از عزیزانی است که از من خواسته بود تا در یک حرکت ضد اسراییلی محصولات آن کشور را تحریم کنم و در این کار مشارکت کنم و بنده به اختصار برایش نوشتم که معذورم و از ایشان بعید می بینم که دست به چنین حرکاتی بزند. در پاسخ من چند پیام آفلاین برایم گذاشته بود که در زیر با حروف ضخیم آمده است. خواستار نظرات سایر عزیزان و خود ایشان هستم.

سلام بر برادر عزیزم ….. جان:
تشکر برای پیام هایت / گرچه به نظر میاید که از یک فضای دلخوری آمده اند. ولی مهم نیست سعی می کنم به سوال هایت جواب دهم/ اگر واقعاٌ سوال بوده باشند و اظهاریه نباشند در قالب سوال.

jud….(8/8/2006 05:29:55 ب.ظ): سلام محسن جان / عجبی نیست چون همه ما به نوعی در حال گذروندن و هدر دادن وقتمون هستیم شما به روش خودتون و منم به روش خودم راستی شما وقتتون رو با چی میگذرونید ؟

بله حق داری. هرکدام ما یک نوع وقت را می گذرانیم یا تلف می کنیم: برخی با جنگیدن و برخی با صلحیدن! البته من هم جنگ های خودم را دارم که بیشتر قلمی است و در نامه های شخصی و در بلاگم مشخص است. پس من بیشتر به نوشتن و ارتباط با عزیزان مشغولم: مثل همین حالا. گاهی اوقات هم میروم به مراسم نیایش که برای مهربابا روزانه دو نوبت برپا هست و در آنجا با دف، موسیقی را همراهی می کنم. آشپزی و ارتباط با سایر دوستداران بابا هم مقداری از وقتم را میگیرد.

/ درباره پرداختن به شاخ و برگ و فراموش کردن ریشه ها هم بدم نمیاد<!– D([“mb”,” نظر شما رو درباره ریشه ها بدونم چون درnفرمایشتون معلوم نکردید که ریشه ها در کجا قرار گرفتن و شاخ و برگ در کجا /

nnn

مانند خود درخت، شاخ و برگ هرآنچه است که درnظاهر هویداست u003d جنگ، خونریزی، اعتراض، اعتصاب، اعلامیه، قطعنامه، تظاهرات….nتحریمات. ولی ریشه ها ناپیدا هستند u003d کینه، (مسلمانان از یهودیان، هندوها ازnمسلمانان، مسیحیان از هردو و……) خودخواهی بشر (ذهن فاسد سیاستمدارانی که جنگnافروز هستند و مسئول کشتارها و فجایع)، طمع (کارخانه های اسلحه سازی و دلال هایnاسلحه در سطح جهانی)….. روشن است حالا؟ بطور خلاصه: فرهنگ و اقتصاد ریشه هستند وnسیاست شاخ و برگ . جهت اطلاع شما، من در”وزارت عشق و صلح و صفا” فقط یکnکارمند معمولی هستم!

nnn

nnn

درباره سرگردانی و حیرانی جوانان اسراییلی هم راستش منnکه ازشون دورم و کاری از دستم بر نمیاد براشون انجام بدم ولی با توجه به اینکه شماnبراشون خیلی نگرانید پیشنهاد میکنم تجارب خودتون رو در این…..

nnn

اگر باهاشون نزدیک بودیnمیدیدی که عین خودت هستند و هیچ فرقی با من و تو ندارند بجز اینکه قدری پریشان ترnو سرگشته تر هستند از اینهمه دروغ و تزویر سیاستمداران و آدم کشی/ دختران جوان وnزیبایشان هم تاکنون چندین فلسطینی را کشته اند در جبهه (بدون خدمت نمی توانندnبیایند بیرون) چه رسد به پسرهایشان! قیافه ها بیشتر شبیه موجودات فضایی با آرایشnهای غریب و هیپی وار و گسسته از جامعه و بیشتر هم گرفتار مواد مخدر. تا اینجاش باnجوانان ایرانی زیاد فرقی ندارند الا اینکه بر عکس ایرانیان مقیم داخل و خارج، باnهم بسیار متحد هستند؛ و خوب هوای همدیگر را دارند زیرا که همیشه خودشان راn”اقلیت” می دانسته اند. همانطور که فرهنگ فعلی “اسلامی” (ضدnسلام و ضد صلح) ما کودکان را “ضد یهود” بار میارد، فرهنگ “ضد ضدnیهود” آنان هم به آنان آموزش میده که اقلیت هستند و دنیا برعلیه شان است وnباید بجنگند در راه آرمان های مذهبی شان! به تجربه در این پنج ساله دریافته ام کهnچقدر فرهنگ های ما برخلاف ظاهر و شاخ و برگ، در ریشه و اساس شبیه همدیگر هستند!nباور نداری یک سفر تشریف ببر پونا یا مکان های سیاحتی هند.”,1] ); //–> نظر شما رو درباره ریشه ها بدونم چون در فرمایشتون معلوم نکردید که ریشه ها در کجا قرار گرفتن و شاخ و برگ در کجا /

مانند خود درخت، شاخ و برگ هرآنچه است که در ظاهر هویداست = جنگ، خونریزی، اعتراض، اعتصاب، اعلامیه، قطعنامه، تظاهرات…. تحریمات. ولی ریشه ها ناپیدا هستند = کینه، (مسلمانان از یهودیان، هندوها از مسلمانان، مسیحیان از هردو و……) خودخواهی بشر (ذهن فاسد سیاستمدارانی که جنگ افروز هستند و مسئول کشتارها و فجایع)، طمع (کارخانه های اسلحه سازی و دلال های اسلحه در سطح جهانی)….. روشن است حالا؟ بطور خلاصه: فرهنگ و اقتصاد ریشه هستند و سیاست شاخ و برگ . جهت اطلاع شما، من در”وزارت عشق و صلح و صفا” فقط یک کارمند معمولی هستم!

درباره سرگردانی و حیرانی جوانان اسراییلی هم راستش من که ازشون دورم و کاری از دستم بر نمیاد براشون انجام بدم ولی با توجه به اینکه شما براشون خیلی نگرانید پیشنهاد میکنم تجارب خودتون رو در این…..

<!– D([“mb”,”

nnn

nnn

jud….(8/8/2006n05:30:06 ب.ظ): اما درباره تحریم های فردی هم , من برnاساس تشخیص و تصمیم خودم به چیزی که احساس میکنم درسته عمل میکنم حتی اگه دیگرانnاون رو احمقانه بدونن ولی شما که ماشالله خودتون یه پا اوشو خونید عجیبه که تصورnمیکنید فقط یک جمع میتونه پایه گذار یک حرکتnباشه و فرد باید مسولیت خودش رو به جمع واگذار کنه .

nnn

عزیز من. هیچ عجیب نیست. اگر اوشوnرا بیشتر می شناختی این حرف را نمی زدی. اوشو در مورد فرد و نجات فرد صحبت می کندnو اینکه: بدون اینکه خودت را نجات داده باشی نمی توانی دیگران را نجات بدی!n”پایه گذاشتن یک حرکت” هم به این آسانی که شما تصور می کنی نیست. کدام حرکت؟nبرای سرگرمی و یا برای تاثیرگذاری؟ نخستین مسئولیت هرفرد این است که خودش را از شرnشرطی شدگی های مذهبی و اجتماعی برهاند و این پرداختن به “پایه گذاری یکnحرکت” دقیقاٌ در جهت عکس حرکت اصلی و اساسی (رهاشدن از تاثیرات اجتماعی وnشرطی شدگی ها) است. من و شما را از همان زمان شاه “ضدیهود” بار آوردهnاند و شما بعنوان یک فرد تا از این بارگران خلاص نشی هر “حرکتی” را همnکه پایه بگذاری فقط وقت هدر دادن است، زیرا از هدف اصلی خودت که خداشدن و خلاص شدنnاز نفسانیات (به ترتیب عکس!) است دور شده ای.

nnn

nnn

jud….(8/8/2006n05:30:09 ب.ظ): به قول اوشو یک شمع روشن میتونه هزارانnشمع خاموش دیگه رو روشن کنه ولی اگر همون یک شمع هم مثل هزاران شمع دیگه خاموشnبمونه …….. / شما هم موفق باشید”,1] ); //–>اگر باهاشون نزدیک بودی میدیدی که عین خودت هستند و هیچ فرقی با من و تو ندارند بجز اینکه قدری پریشان تر و سرگشته تر هستند از اینهمه دروغ و تزویر سیاستمداران و آدم کشی/ دختران جوان و زیبایشان هم تاکنون چندین فلسطینی را کشته اند در جبهه (بدون خدمت نمی توانند بیایند بیرون) چه رسد به پسرهایشان! قیافه ها بیشتر شبیه موجودات فضایی با آرایش های غریب و هیپی وار و گسسته از جامعه و بیشتر هم گرفتار مواد مخدر. تا اینجاش با جوانان ایرانی زیاد فرقی ندارند الا اینکه بر عکس ایرانیان مقیم داخل و خارج، با هم بسیار متحد هستند؛ و خوب هوای همدیگر را دارند زیرا که همیشه خودشان را “اقلیت” می دانسته اند. همانطور که فرهنگ فعلی “اسلامی” (ضد سلام و ضد صلح) ما کودکان را “ضد یهود” بار میارد، فرهنگ “ضد ضد یهود” آنان هم به آنان آموزش میده که اقلیت هستند و دنیا برعلیه شان است و باید بجنگند در راه آرمان های مذهبی شان! به تجربه در این پنج ساله دریافته ام که چقدر فرهنگ های ما برخلاف ظاهر و شاخ و برگ، در ریشه و اساس شبیه همدیگر هستند! باور نداری یک سفر تشریف ببر پونا یا مکان های سیاحتی هند.

jud….(8/8/2006 05:30:06 ب.ظ): اما درباره تحریم های فردی هم , من بر اساس تشخیص و تصمیم خودم به چیزی که احساس میکنم درسته عمل میکنم حتی اگه دیگران اون رو احمقانه بدونن ولی شما که ماشالله خودتون یه پا اوشو خونید عجیبه که تصور میکنید فقط یک جمع میتونه پایه گذار یک حرکت باشه و فرد باید مسولیت خودش رو به جمع واگذار کنه .

عزیز من. هیچ عجیب نیست. اگر اوشو را بیشتر می شناختی این حرف را نمی زدی. اوشو در مورد فرد و نجات فرد صحبت می کند و اینکه: بدون اینکه خودت را نجات داده باشی نمی توانی دیگران را نجات بدی! “پایه گذاشتن یک حرکت” هم به این آسانی که شما تصور می کنی نیست. کدام حرکت؟ برای سرگرمی و یا برای تاثیرگذاری؟ نخستین مسئولیت هرفرد این است که خودش را از شر شرطی شدگی های مذهبی و اجتماعی برهاند و این پرداختن به “پایه گذاری یک حرکت” دقیقاٌ در جهت عکس حرکت اصلی و اساسی (رهاشدن از تاثیرات اجتماعی و شرطی شدگی ها) است. من و شما را از همان زمان شاه “ضدیهود” بار آورده اند و شما بعنوان یک فرد تا از این بارگران خلاص نشی هر “حرکتی” را هم که پایه بگذاری فقط وقت هدر دادن است، زیرا از هدف اصلی خودت که خداشدن و خلاص شدن از نفسانیات (به ترتیب عکس!) است دور شده ای.

jud….(8/8/2006 05:30:09 ب.ظ): به قول اوشو یک شمع روشن میتونه هزاران شمع خاموش دیگه رو روشن کنه ولی اگر همون یک شمع هم مثل هزاران شمع دیگه خاموش بمونه …….. / شما هم موفق باشید<!– D([“mb”,”.

nnn

بله / ولی شمع روشن! یعنی کسیnکه به روشنی دل و ذهن رسیده باشه و از تعصبات مذهبی و قومی و فرقه ای رها شدهnباشه. آیا شما به روشنی رسیده ای؟ اوشو منظورش یک مرشد است و نه هر “پایهnگذار حرکت سیاسی”! ببین چقدر ذهن میتونه انسان را از هدف اصلی خودش ( رهاییnاز دانستگی و ذهنیات عمیق و حک شده در ذهن) دور کنه!

nnn

nnn

nnn

nn

n–
“There is no Sadhana greater than love.
There is no law higher than love.
And there is no goal beyond love.
God and love are identical.”
Avatar Meher Baba

In His ‘unbounded Mercy’: Prem Puja u003d Mohsen Khatami n
For more information, please call on my mobile 00919370059777 and/or visit my following blogs:
1. Personal weblog u003d http://newsofloving.blogspot.com/
2. Meher Baba for lovers u003d nhttp://baba4lovers.blogspot.com/
3. My photoblog u003d http://newmanvision.blogspot.com/
4. My translations u003d nhttp://mohsenkhatami.blogspot.com/
5. On Copyrighting/copyfighting the words of the eternal Buddhas u003d http://radioherenow.blogspot.com/
“,1] ); //–>
.

بله / ولی شمع روشن! یعنی کسی که به روشنی دل و ذهن رسیده باشه و از تعصبات مذهبی و قومی و فرقه ای رها شده باشه. آیا شما به روشنی رسیده ای؟ اوشو منظورش یک مرشد است و نه هر “پایه گذار حرکت سیاسی”! ببین چقدر ذهن میتونه انسان را از هدف اصلی خودش ( رهایی از دانستگی و ذهنیات عمیق و حک شده در ذهن) دور کنه!

Leave a comment

Filed under Education, MyWritings, Ontology, Psychology, نوشته هایم, به زبان پارسی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s