خدای ریاضی دان = The everlivingloving MATHEMATICIANgod

Jay Baba… am getting good ‘contradictory’ feedbacks on the previous post, will relate soon…. for a change of taste and more fun, i postthis for your pleasure to see what a wonderful mathematician is our Lord of Universe:

سلام بر همگی…. بزودی واکنش های متفاوتی را که در مورد پست قبلی گرفتم منتشر می کنم… فعلاٌ برای تغییر ذائقه این را داشته باشیم تا مشخص شود که خدای رحمان و رحیم چه ریاضی دان ماهری است که توانسته این کائنات را دقیقاٌ محاسبه و اداره کند.

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111

9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 8888888881 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111=12345678987654321

هووووووووووووووووووووووووووووووووووباباهوووووووووووووووووووHuuuuuuuuuuuuuBabaHuuuuuuuuuuuuuuuuu

Advertisements

Leave a comment

Filed under Education, MyWritings, Ontology

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s