بخشی ازمنشورکانون نویسندگان ایران(درتبعید):

بخشی ازمنشورکانون نویسندگان ایران(درتبعید):

1- دفاع ازآزادی اندیشه وعقیده برای همه افرادوگروه های عقیدتی وقومی، بدون هیچ حصر واستثنا.

2- هرکس می تواندافکار وعقایدی که خودمی پسندد داشته باشدوهیچ فردویاگروه ویامرجعی مجازنیست

افکاروعقایدخودرا بردیگران تحمیل ویاازابرازعقیده وبرخوردآزادانه افکاروعقایدجلوگیری کند.

3- دفاع ازآزادی بیان ونشر، واشاعه افکاروعقایدوآثارفکری(هنری، فرهنگی، فلسفی و…) با استفاده ازکلیه وسایل ممکن.

4– مبارزه با هرگونه تبعیض واستثمارفرهنگی.

5- دراستقلال کانون ازهمه جمعیت ها، احزاب وسازمان های سیاسی اعم ازمستقل یاوابسته به هرنوع نظام حکومتی، کانون ضمن آن که موظف به دفاع ازکلیه حقوق وآزادی هایی است که باآزادی اندیشه وبیان ونشر ورشدفکری وفرهنگی جامعه ارتباط دارند، نمی تواندو نمی بایدبه هیچ شکلی تبدیل به ابزاریامحملی برای فعالیت هیچ جمعیت، حزب یا سازمان سیاسی خاصی شود.

6– همکاری با کلیه ی کانون هاوانجمن های مشابهی که بدون داشتن وابستگی به گروه، جمعیت، سازمان یا حزب سیاسی خاص، از آرمان های عام آزادی های فرهنگی و اجتماعی دفاع می کنند.( متن کامل منشور)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Education, Information, MyServices, متفرقه, به زبان پارسی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s