که عشق آسان نمود اول، ولی..حافظ می فرماید:.. …As Hafiz says, “Loving appears easy at the beginning, but…..”

<!–[if supportFields]> DATE \@ "dd/MM/yyyy" <![endif]–>02/01/2006<!–[if supportFields]><![endif]–>, <!–[if supportFields]> TIME \@ "HH:mm" <![endif]–>10:47<!–[if supportFields]><![endif]–>

مدت ها بود که در فکر ایجاد یک ایستگاه خبری در مورد عشق و عاشقی بوده ام زیرا که خبرهای دیگر همگی در جهت مخالف نفرت و نفرین کردن است/ محتوای اخبار معمولی چیزی جز نفرت پراکنی و دروغ

تزویر و ریا = سیاست + اقتصاد نیست.

As Beloved Hafez says, …Loving appears easy at the beginning, but…..”

For a long time I had the wish to make a ‘news station’ on love and loving. Usual ‘news’ are ALL in the opposite direction of hate and hating. The content of ‘conventional news’ is nothing but broadcasting hatred and lies and hypocrisy = politics + economics. So the need is here to make a ‘counter effect’ by spreading love and loving, to reach to some ‘balance’, AT LEAST for those who still care for opposing the hatred and are caring for loving!

پس نیازی ضروری هست برای پراکندن عشق و عاشقی برای رسیدن به نوعی “تعادل” که امید دارم این وبلاگ پاسخگوی بخشی از این نیاز باشد __ دست کم برای آنان که هنوز مقابله با نفرت را جزو “رموزعاشقی” می دانند.

عشق است

Advertisements

Leave a comment

Filed under Bilingual دوزبانه, CommunicationMedia, Education, Information, IntellectualSkills, MyWritings, Psychology, نوشته هایم, به زبان پارسی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s