How time passes on this HILL= روی این تپه زمان چگونه می گذرد

سلام بر عشاق/ راستش خودم هم نمیدونم چطوری زمان در اینجا میگذره! مثل برق؟ یا مثل باد یا نسیم یا طوفان؟ هرچی هست نمی فهمم چطوری صبح زود تبدیل به نیمه شب میشه و چطوری هفته ها و ماه ها می گذرد/ خوبی این مکان در این است که اینقدر کار برای انجام دادن هست که انسان هرگز وقت اضافی نمیاره/ بیشتر اوقات در خانه هستم و تقریباٌ هر روز به زایرسرا سر میزنم برای آوردن آب و یا خوردن صبحانه و دیدن فیلم و غیره. تعداد ایرانیانی که برای نخستین بار به اینجا میایند مرتب در حال افزایش است/ آقای بوس آمار دقیق را دارد که بزودی منتشر خواهم کرد. هنوز کار اصلی خودم را بطور مرتب شروع نکرده ام/ مشغول جاافتادن هستم هنوز!اینقدر تعریف کردنی هست که نمیدانم از کجا شروع کنم و وقت برای نوشتن کم میارم/ شاید بزودی تنظیم شوم تا بتوانم مرتب بنویسم در اینجا/ هنوز مشکلات فنی برای آماده کردن این وبلاگ بجای خود هست و نتوانستم کسی را پیدا کنم که بتونه کمک کنه/ بموقعش یافت خواهد شد! در اینجا قانون سه شنبه ها را دوباره می آورم و باقی را میگذارم برای بعد. راستی حدود دو ماه دیگر اینجا اینقدر شلوغ خواهد شد که باورش سخت است/ از الان مشغول کار هستند برای جادادن جمعیتی بزرگ که برای سالگشت ترک بدن مهربابا به اینجا می آیند.. 31 ژانویه (1969) / لطفاٌ فارسی ویرایش نشده ی بنده را هم ببخشید/ وقت برای ویرایش ندارم! شاد باشیم و نگران نباشیم که خداوند = عشق و عشق = ما همگی…. یادم باشه در مورد کتاب هوش بی نهایتInfinite Intelligence برایتان بنویسم!
Peace to all lovers of God = Truth, Beauty, Existence
….. i really do not know how time is passing here, on this wonderful Hill…. like thunder? or like a breeze? all i know is that i can’t see how the early morning becomes late night and how weeks and months pass! first time i have such experience. So much is going on here that one can never get bored. spend most of the day at home and go almost every day to PC to fetch drinking water, or have my own special breakfasts, or see some movies and talk to freinds. More Iranians are coming for the first time./ Mr. ‘Kiss’ has the statistics and i will publish them soon. Still have not started my main work, expand this blog and do more translations of Baba’s words. Some practical stuff prevented this and will soon start again. Technical challenges are still there to meet and resolve somehow. Any one knows MT = Movable Type?! (and has enough time and interest to help me with it?)…. anyway, i put the Law of today and leave the rest for later…… in about 2 months, this place is going to be a real crowded place, as i have heard so. Thousands of people from ALL over India and the world will come to celebrate Amarthiti = 31st January, (1969), when Baba left His body to freely help individuals, in their “INVOLUTION”!!

So i paste the Law of the day and will leave the rest fr later, since it is about 1 am and i better get some rest! love you all………… yours in The Family of man

Tuesday: Law of Karma

Today, in each moment, I will witness the choices I make.

And in the mere witnessing of these choices,
I will bring them to my conscious awareness.

The best way to prepare for any moment in future,
is to be fully conscious in the present.

Whenever I make a choice, I ask myself two questions:

“what are the consequences of this choice that I am making?” &

“Will this choice bring fulfilment and happiness to me

and also to those who are affected by this choice?”

I will ask my heart for any guidance and am guided

by its messages of comfort or discomfort.

If the choice feels comfortable, I will plunge ahead with abandon,

If the choice feels uncomfortable, I will pause and see

the consequences of my action with my inner vision.

This guidance will enable me to make spontaneously correct choices

Activities for the Seven days of the week

Remind yourself of the following reminders, many times during each day.

& see how the dreams come true.

An essence from : “The Seven Spiritual Laws of Success:

A Practical Guide to the Fulfilment of Your Dreams”

By Dr. Deepak Chopra

Leave a comment

Filed under 'MeherBaba-lovers', Education, Information, IntellectualSkills, MyServices, MyWritings, NewsOfTheMagicHill, Ontology, Psychology, نوشته هایم, به زبان پارسی, خبرهای مهرآباد خدا

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s