Happy trails… till we meet again….سفر خوش… تا دیداری دوباره

سلام/ امروز صبح در انتهای مراسم نیایش این آواز را همگی خواندیم ( سفر خوش… تا دیداری دیگر). سه نفر از اعضای خانواده اینجا را ترک می کنند و اشک های خوبی جاری بودند و احساس مهر و شفقت و محبت فراوان = چیزی که در اینجا به وفور یافت می شود. راستی این تپه داستانی خاص دارد که بخشی از آن نقل شده و بخشی نیز برای آینده است برای نقل شدن و هنوز اتفاق نیفتاده است. از جمله ساختمان جدید زایرین که در دست ساختمان است و این تابستان افتتاح می شود. نسل جدید ایرانی از این واقعه خبر ندارد و نمی داند که چه جای خاص و زیبایی برایشان فراهم شده است تا بیایند و با عشق بابا و زندگی او آشنا شوند و پس از سالیان سال رنج و غم و مصیبت مدتی هم با عشق و صفا و محبت و شادی با هم زندگی کنند . بقول دوستان : “چه شود؟”!! پس از چندین روز تنش و کشمکش و سختی و سفتی، دوباره قلبم در وقت نیایش امروز بسیار رقیق و نرم و روان بود. تشکر از خودش بخاط این محیط و عشاقی که دارد از سراسر دنیا. یکی از یکی با صفا تر و با حال تر!!

Peace: this morning was so wonderful, went earlier than ever and had a wonderful tearful arti…. yes, after some days of ‘roughness’ and ‘fighting’, the heart was again very soft and grateful for ALL baba’s wonderful gifts. Few members of they family are leaving this after noon, right after lunch. At breakfast, with Peter and Nima were talking about the next generations on Iranians who do not even know what Baba and his lovers have made for them. i mean the New Pilgrim Retreat.
Will soon take some photographs of the place and will post here for Iranians to know what is going on here on this Hill. This Hill has a wonderful story, some told and some yet to be told. Specially, for Iranians, as a collective consciousness, who have been repressed, depressed and suppressed for long long time, under dictatorial regimes, secular and non-secular, this place is of GREAT IMPORTANCE! Why? because living over 2500 years under ‘kings’, with crowns or turbans, makes the consciousness FEARFUL. And to dispel this fear, much love is needed, MUCH MUCH MMUUCCHH……..love!! (will soon introduce a book with the same title, Much Love, About Meher Baba) Yes, it is the experience of ALL the pilgrims, that this is the safest and most secure and loving place on this small globe. If you have ANY doubt, you may come and verify it for yourself. All those who have been here can confirm this ‘claim’ and it can only be ‘proved’ by personal experience. Enjoy your Friday

این تپه ومنطقه ی مهرآباد تنها مکانی است در روی این کره ی خاک که پاک ترین امواج عاطفی انسانی (ه مهر و شقفت ) در آن به وفور یافت می شود. صحت این ادعا و یا واقعیت را فقط می توان با تجربه ی فردی دریافت و یا از طریق اعتماد به سخن معتمدین. بزودی با دوربین جدیدی که بابا در اختیار گذاشته است عکس هایی از منطقه ی مهرآباد و مکان های دیدنی و بودنی آن برایتان در اینجا خواهم آورد. اگر نسل جدید و حتی قدیم ایرانی که همگی نیازمند شدید امواج عاشقانه و محبت آمیز هستند، بدانند که اینجا چه جور جایی است، برای آمدن به اینجا لحظه ای هم درنگ نخواهند کرد__ البته اگر توفیق و امکان فیزیکی را داشته باشند. خیلی ها برای تمدد اعصاب و دریافت آرامش به جزایر هاوایی یا دورتر و نزدیک تر می روند ولی اگر بدانند که امواج مهرآباد چگونه کیفیتی دارد لحظه ای هم در تعویض تصمیم تردید نخواهند کرد. تجربه می تواند این را اثبات کند و بس. جمعه ی خوب یداشته باشیم… تا به زودی….

Leave a comment

Filed under 'MeherBaba-lovers', Arts, Attitude, Education, Ego, Information, IntellectualSkills, MyServices, MyWritings, NewsOfTheMagicHill, Psychology, نوشته هایم, به زبان پارسی, خبرهای مهرآباد خدا

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s