with love from this High Hill با عشق از این تپه ی بلند

سلام بر عزیزان/ پس از مدت ها ننوشتن، نوشتن چه لذتی داره!
خوشحالم که هستم و هستیم …به برکت وجود مهر بابا.

سعي مي كنم نوشتن روزانه را ادامه بدهم. مشکل من نداشتن سواد فنی کافی است تا بتوانم از این ابزارهای جادویی که افراد توانمند گوگل و بلاگر در اختیار گذاشته اند بیشتر بهره ببرم.
مشغول خودآموزی هستم و امیدوارم در آینده شکل ظاهری بلاگ هم تغییراتی مفید کند.


peace and love to all beloveds in Baba’s Family of Man.
What a blessing to be able to write, after a long time.
Glad i am back and will try to keep up posting regularly everyday. My main ‘problem’ is illiteracy of technical knowledge! Thanks to Google and Blogger teams to provide such easy tools which make this communication possible.
For those new to my personal world, or cosmos, i shall refer them to my photoblog @

http://newmanvision.blogspot.com/

for more detailed info on my background and other works, please visit

http://mohsenkhatami.blogspot.com/

Archive is a good place to check out!

آرشیو محل خوبی است برای نگاهی اجمالی.

Here i better express my gratitude to the beautiful soul, Beloved sister Sharon Wiseman, who kindly accepted to be the editor for the English section and an eye on the content quality! Will write more about her and her beautiful man, Sky: a loving and harmonized couple! i have enjoyed their presence and company for the past 3-4 weeks here and they left here on Monday.


در اینجا باید از روح شریف خواهر عزیزم شرون وایزمن سپاسگزاری کنم که قبول کردند که ویرایشگر بخش انگلیسی و ناظر بر مرغوبیت کیفیت محتوا باشند. در آینده ایشان را بیشتر معرفی خواهم کرد و همچنین “آسمان = اسکای) همسر عزیز و زیبایش را. یک زوج مهربان و هماهنگ.

One BASIC point i need to make clear right here, BEFORE going ahead!… that as the title introduces, this is a ‘personal weblog’! By definition it means a place to freely express my own feelings and thoughts, herenow, in the cyber space, without fearing censorship. So, it is bound to have personal views and many liking and disliking, ‘different’ from the ‘norm’! So, those who visit and read, please feel free to comment, but please consider that this is NOT a place for hurting anybody, and the occasional critical tone of my writing is only due to love for the betterment and health of this community; Baba knows best what my intention is.

قبل از ادامه ی راه، یک نکته ی ابتدایی را باید روشن کنم: که همانگونه که عنوان این وبلاگ می رساند، این یک “وبلاگ شخصی” است که طبق تعریف مکانی است در فضای اطلاعاتی که شخص می تواند احساسات و افکار خودش را آزادانه و بدون ترس از سانسور شدن بیان کند. پس بنا بر تعریف مطالب این وبلاگ حاوی نظرات شخصی و سایر سلیقه های شخصی است. بنابراین از بازدیدکنندگان محترم و عزیز تقاضا می کنم که فرمایش مولای رومی را در نظر داشته باشند که “هرکسی از ظنّ خود شد یار من/ از دورن من نجست اسرار من.” عزیزان می توانند نظر بدهند ولی لطفاٌ در نظر داشته باشید که اینجا مکان آزاردادن هیچکس نیست و اگر گاهی لحن انتقادی نوشتارها تکان دهنده است فقط به سبب عشق و علاقه ای است که به سلامت و بهبود این جمع شریف در این مکان مقدس دارم و نه جز این. خود بابای مهربان بیش از هرکس ناظر نیات بنده هست.

Will try to avoid names and forms, yet the essence of the interpersonal communication which i observe here can be described, in a way that nobody shall feel offended, nor hurt. As a human being, i obviously make mistakes and will value and appreciate your reminders of those errs.

سعی می کنم از نام ها و شکل ها دوری کنم و بااین وجود جوهر روابط متقابل بین فردی را که در اینجا مشاهده می کنم به نوشتن می آورم تا کسی رنجیده نشود. البته بعنوان یک انسان جایزالخطا هم هستم و یادآوری های شما را ارج می نهم.

Enough of the basic point’ for now…. Will try to STORE MORE LIGHT into this blog by posting more and more of Babaji…………. Ki Jay……………..<!–[if supportFields]> DATE \@ "dd/MM/yyyy" <![endif]–>16/11/2005<!–[if supportFields]><![endif]–>/ <!–[if supportFields]> TIME \@ "HH:mm" <![endif]–>10:29<!–[if supportFields]><![endif]–>

Leave a comment

Filed under 'MeherBaba-lovers', CommunicationMedia, Education, Information, IntellectualSkills, MagicHill, MyServices, MyWritings, NewsOfTheMagicHill, نوشته هایم, به زبان پارسی, خبرهای مهرآباد خدا

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s