چه زیبا می نمایی! شعار امروز تونیHow Beautiful you look’ = Tony’s motto of the day

Yes, he told me this, himself, when i met him at PC = Pilgrim Center before sunset.
He himself looked very beautiful and colorful …. took 2 pictures of him with my mobile phone. will post them as soon as it connects with gmail.
…. a young sister who wanted me to shave my hair and beard, told me last week that she was ‘glad’ that i have found my ‘ match’!! Well, i am not sure if i can qualify for this, since he seems to have much richer life than i had. He is a long timer, in Baba’s family and is loved by most of them. i told the sister that ‘it is nothing personal,
Tony is a REAL blessing for ALL of us here’,….
because he brings love and laughter together, by his talks and gestures and ‘harmonized movements’ = dance!! What could be ‘wrong’ in it?
The One thing from Baba’s tradition which was missing here was the spirit of humor and laughter and ‘taking it easy’!! sometime VERY VERY SERIOUS about trivial things!!
Why? Baba advises the opposite, to take life ‘non-seriously’ and ‘take God seriously’.
So i am grateful to Baba to send Tony here so we can have some
moments of selfless laughter and fun,
without havingto get very serious about trivial things.
امروز عصر که برای آوردن آب از زایرسرا = پی سی رفته بودم، تونی را دیدم با ظاهری زیبا و رنگین… صدایش زدم و صفایی کردیم و گفت که شعار امروز او این است که همه به همه بگویند که “تو چقدر زیبا به نظر می آیی!” خودش که واقعاٌ زیبا می نمود! و خوش اخلاق…. به یکی از ساکنان اینجا گفتم که تونی برای همگی ما در اینجا یک نعمت الهی است…. چون با خودش عشق و نشاط را باهم می آورد و خیلی شوخ و شنگ و خوش مشرب و خوش ادا و اطوار است…. خون رییس سرخ پوستان کالیفرنیا را دارد و مدت ها در ارتش بوده و سالیان سال است که به تمام هند سفر کرده و به مکان هایی که مهربابا به زیارت رفته بودند رفته و کلی فیلم و نوار دارد که باید صبر کنیم تا ببینیم. یکی از نعمت های زندگی در اینجا این است که انسان های گرانقدر یا بقول کسی “زیرخاکی” در اینجا فراوان یافت می شوند. اگر بخواهم نام ببرم باید تقریباٌ همه را نام ببرم، که این اصلاٌ ممکن نداره! ولی این تونی یک شخصیت خاص است و بقول خودش چندین شخصیت در یک هماهنگی خاص که همه را با قدرت و مهارت بازی می کند.
هریک از ساکنان یا زایران اینجا نیز ویژگی های خاص و مخصوص به خوددارند و همگی هم در یک چیز مشترک هستند و آن وجود پر برکت مهربابا و مهرای نازنین و مانی = منیژه ی عزیز و سایر نزدیکان و مریدان بابا است.
زنده باد مهربابا
تا نوشتاری دیگر…..
It is NOT only Tony, each and everyone of the residents and pilgrims have very special qualities and despite the outward differences and divisions, we all share one central thing, which is the Blessed being of Mehr Baba himself and Mehhraji and maniji and other mandilies.
Jay Jay Baba, Ki Jay
Advertisements

Leave a comment

Filed under 'MeherBaba-lovers', Attitude, Bilingual دوزبانه, Education, Ego, Information, IntellectualSkills, MeherBaba, MyWritings, NewsOfTheMagicHill, مهربابا, نوشته هایم, به زبان پارسی, خبرهای مهرآباد خدا

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s