دوازده راه برای شناخت خداTWELVE WAYS OF REALIZING ME

All Mehr Baba ‘s words are copyrigh of Avatar Meher Baba perpetual publich charitable trust/ with heartily appreciation/ ????? ?????
TWELVE WAYS OF REALIZING ME
دوازده راه برای ادراک من
مهربابا
Meher Baba
1. LONGING…If you experience that same longing and thirst for Union with Me as one who has been lying for days in the hot sun of the Sahara experiences the longing for water, then you will realize Me.
1. اشتیاق:… اگر همان اشتیاقی را برای یگانه شدن با من داشته باشی که کسی که روزها در صحرا و خورشید داغ مشتاق آب بوده است دارد، آنوقت مرا درک خواهی کرد
2. PEACE OF MIND…If you have the peace of a frozen lake, then too, you will realize Me.
2. آرامش ذهن:… اگر همچنین آرامش یک دریاچه ی یخ بسته را داشته باشی، آنوقت نیز مرا درک خواهی کرد.
3. HUMILITY…If you have the humility of the earth which can be molded into any shape, then you will know Me.
3. فروتنی:… اگر بتوانی فروتنی خاک را داشته باشی که می تواند به هر شکلی در بیاید، آنوقت مرا خواهی شناخت.
4. DESPERATION…If you experience the desperation that causes a man to commit suicide and you feel that you cannot live without seeing Me, then you will see Me.
4. استیصال: اگر استیصالی را تجربه کنی که انسانی را وادار به خودکشی می کند و احساس کنی که نمی توانی بدون دیدار من زندگی کنی، آنوقت مرا خواهی دید.
5. FAITH…If you have the complete faith that Kalyan had for his Master, in believing it was night, although it was day, because his Master said so, then you will know Me.
5.. ایمان:… اگر ایمان کاملی را داشته باشی که کالیان به مرشد خود داشت: بر این باور بود که شب است باوجودی که روز بود، زیرا مرشدش چنین گفته بود، آنوقت مرا خواهی شناخت.
6. FIDELITY…If you have the fidelity that the breath has in giving you company, even without your constantly feeling it, till the end of your life, that both in happiness and in suffering gives you company and never turns against you, then you will know Me.
6. وفاداری: اگر به آن وفادار باشی که نفس تو در همنشینی با تو وفادار است، حتی بدون اینکه دایما آن را احساس کنی، تا آخر زندگی، که در شادمانی و در رنج با تو همنشین است و هرگز برعلیه تو نخواهد گردید، آنوقت مرا خواهی شناخت.
7. CONTROL THROUGH LOVE…When your love for Me drives away your lust for the things of the senses, then you realize Me.
7.. کنترل از طریق عشق:… زمانی که عشق تو برای من، شهوت تو را برای چیزهای محسوس به دور می راند، آنوقت مرا خواهی شناخت.
8. SELFLESS SERVICE…If you have the quality of selfless service unaffected by results, similar to that of the sun which serves the world by shining on all creation, on the grass in the field, on the birds in the air, on the beasts in the forest, on all mankind with its sinner and its saint, its rich and its poor, unconscious of their attitude towards it, then you will win Me.
8.. خدمت بدون چشمداشت: … اگر کیفیت خدمت کردن بدون چشمداشت را داشته باشی، بی تاثیر از نتیج، مانند خدمتی که خورشید به دنیا می کند: با نورافشانی بر تمام خلقت: بر علف های مزرعه، بر پرندگان هوا، بر حیوانات جنگل، بر تمامی بشریت: با گناهکارانش و قدیسانش، به ثروتمندان و فقرا، بی توجه به رفتار آنان نسبت به خودش؛ آنوقت مرا خواهی شناخت.
9. RENUNCIATION…If you renounce for Me everything physical, mental and spiritual, then you have Me.
9.. وارستگی: … اگر بخاطر من هرآنچه را که مادی است و ذهنی و معنوی رها کنی، آنوقت مرا خواهی داشت.

10. OBEDIENCE…If your obedience is spontaneous, complete and natural as the light is to the eye or smell is to the nose, then you come to Me.
10.. اطاعت: … اگر اطاعت تو خودانگیخته، کامل و طبیعی باشد، مانند نور برای چشمان یا بو برای دماغ، آنوقت نزد من می آیی.
11. SURRENDER…If your surrender to Me is as wholehearted as that of one, who, suffering from insomnia, surrenders to sudden sleep without fear of being lost, then you have Me.
11. تسلیم: … اگر تسلیم تو به من تمام باشد: مانند کسی که از بیخوابی در عذاب است تسلیم خواب ناگهانی می شود، بدون ترس از گم شدن، آنوقت مرا داری.
12. LOVE…If you have that love for Me that St. Francis had for Jesus, then not only will you realize Me, but you will please Me.
12. اگر همان عشقی را به من داشته باشی که فرانسیس قدیس به مسیح داشت، آنوقت نه تنها مرا درک خواهی کرد، بلکه مرا خوشحال خواهی کرد.
THE PATH OF LOVE, pp. 95-96Copyright 1986 Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust

Leave a comment

Filed under Attitude, Bilingual دوزبانه, Education, Ego, Information, IntellectualSkills, MyServices, MyTranslations, Psychology, مهربابا, به زبان پارسی, ترجمه هایم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s