روحانیت یا معنویت از نظر مهرباباMehrBaba on SPIRITUALISM

Spirituality
The most practical thing to do in the world is to be spiritually minded.
عملی ترین کار در دنیا داشتن ذهنی معنوی یا روحانی است.
It needs no special time, place or circumstances.
نیاز به زمان، مکان یا شرایط خاصی ندارد.
It is never too late or too early to be spiritual.
برای روحانی بودن هرگز خیلی دیر یا خیلی زود نیست.
It is just a simple question of having the right attitude of mind toward lasting values,
فقط مسئله ی ساده ی نگرش درست ذهن نسبت به ارزش های جاودانه،
changing circumstances, avoidable eventualities and a sense of the inevitable.
شرایط متغیر، اتفاقات قابل اجتناب و داشتن حس گریزناپذیری است
Spirituality covers all life for all time,
yet it can very easily be achieved with selfless service and
معنویت تمام زندگی را در تمام اوقات دربردارد، ولی می تواند با خدمت بدون چشمداشت
pure love that know no bondage.
و عشق خالص__ که مرزی نمی شناسد، به دست بیاید.
Cleanliness of mind and body, which is practical spirituality,
has never been, and never be, the
پاک داشتن ذهن و بدن، که معنویت عملی است هرگز در انحصار طبقه یا پیشه ی خاصی نبوده است و نخواهد بود.
monopoly of any one particular class or creed.
It is indeed, great to be a man, but it is far greater to be man to men.
انسان بودن به واقع عظمت دارد ولی انسان بودن نسبت به انسان دیگر به مراتب عظیم تر است.
مهربابا
MehrBaba : 1894-1969

Leave a comment

Filed under Attitude, Bilingual دوزبانه, Education, Ego, Information, IntellectualSkills, MeherBaba, MyTranslations, Psychology, مهربابا, به زبان پارسی, ترجمه هایم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s