شهود Intuition بیدارسازی راهنمای درونی

شهود
Intuition
بیدارسازی راهنمای درونی
Awakening your inner guide
جودی جی
Judee Gee

محتوا
مقدمه کتاب
مقدمه مترجم
بخش اول
شهود: حق مادرزاد هر انسان
فصل یک: شهود چیست؟
فصل دو: چهار طریق عملکرد شهود
فصل سه: شهود: عاملی تسهیل کننده برای تکامل فردی
فصل چهار: شهود _ هدیه ای فراموش شده
بخش دوم
ابعاد بدن، ذهن و وجود: ادراک و تحول دنیای دورن ما
فصل پنج: بدن __ عبادتگاه روح
فصل شش: فیزیولوژی ترس و توکل
فصل هفت: تنفس، حرکت و عواطف
فصل هشت: نظام های باورداشت
فصل نه: دروغ فردی و کلید جاودانه
فصل ده: بدن انرژی
بخش سوم
پرورش شهود: خلق کردن ساختار درون
فصل یازده: مراسم آماده سازی درون
بخش چهارم
بکارگرفتن شهود
فصل دوازده: چرخه ی خلاق بیان شهودی
فصل سیزده: راهبردهایی برای تعبیر نمادهای شهودی
فصل چهارده: تمرینات مراقبه ی فردی و تکنیک هایی برای تکامل
بخش پنجم
بکارگرفتن شهود خود با دیگران
فصل پانزده: روشن بودن
فصل شانزده: مقررات تمرین
فصل هفده: تمرین های شهودخوانی
فصل هجده: شهود بعنوان ابزار شفا
فصل نوزده: تمرین شفابخشی
ضمیمه یک: در مورد نویسنده

Advertisements

Leave a comment

Filed under Education, FactScience, Information, IntellectualSkills, MyTranslations, Psychology, به زبان پارسی, ترجمه هایم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s