مراقبه وقتي رخ مي دهد كه ذهن را بيندازي.

مراقبه چيست؟
مراقبه وضعيت بي ذهني است.
مراقبه وقتي رخ مي دهد كه ذهن را بيندازي.
مراقبه، تمركزكردن نيست.
مراقبه كليدي است براي گشودن درهاي اسرار هستي.
مراقبه با تخليه كردن آغاز شده و با جشن گرفتن پايان مي يابد.
مراقبه انفجار آگاهي تو است، بسيار گسترده تر از هر انفجار اتمي.
وضعيت بي زمان سرور و آرامش است.

مراقبه يك تجمل پر بها براي مردمان غني، ماجراجو، با شهامت و واقعاً مذهبي است.
مراقبه يعني رهاشدن از نقاب هايت و تشخيص دادن خود واقعي.
مراقبه شكوفايي غايي است از انسان بودن به بوداسرشتي.
مراقبه تنها داروست

.
مشكل ممكن است ناكامي باشد، تنش، افسردگي، اندوه، بي معني بودن زندگي يا تشويش باشد.
مشكل هرچه كه باشد، راه حل فقط يكي است: مراقبه.
تاثيرات و منافع مراقبه:
زندگي رها از تنش
بهبود سلامت
وضعيت آسودگي و آرامش
زندگي و ادراك بهتر.
ساكت باش و روي جنبه هاي مختلف يك زندگي بهتر مراقبه كن.
توسط خودشناسي، چنان هشياري در خودت خلق كن تا بتواني تمايلات خود را
نسبت به پول، قدرت، اعتبار اجتماعي، عشق، خوراك، سكس و رابطه درك كني.
جستجو كن و تجربه كن تا بداني كه دوزخ چيست و بهشت، گناه، رنج، حقيقت، خداوند، آگاهي و سرور چيست.
عشق
زندگي
خنده
براي خلق دنيايي بهتر به مردمي نياز است كه زندگي را مثبت بدانند.
روي اين سياره به دنيايي از مردمان سالم نياز است كه هم در درون و هم در بيرون غني باشند و در آرامش زندگي كنند.
يك بذر مي تواند تمام دنيا را سبز سازد.
تو آن بذر هستي، تو آن توان هستي،
تو مي تواني دنيايي تازه بسازي،
تو يگانه نوري.
مراقبه سكوتي عظيم است
عشق عطر مراقبه است.
مراقبه را در زندگيت تجربه كن.
مراقبه بيشتر و بيشتر تو را هوشمند مي سازد، هوش بي نهايت، يك هوشمندي درخشان.
مراقبه تو را بيشتر زنده و حساس مي سازد، زندگيت غني تر مي شود.
در مراقبه، نخست ما تغيير مي كنيم، سپس رابطه ي ما با ديگران تغيير مي كند، چه در خانه و چه در كار.
در نهايت، تقسيمات بين مليت ها، مذاهب، نژادها و جنسيت ازبين خواهد رفت.
تولد يك هديه است، زندگي يك هديه است، مرگ رخ خواهد داد.
انسان همچون يك بذر زاده شده، با قوايي براي خدا گشتن.
زندگي را محترم بشمار.
به زندگي احترام بگذار.
هيچ چيز مقدس تر از زندگي نيست.
يك فرد تمام و اصيل شو كه عميقاً به خويش احترام مي گذارد.
زندگي را نثار چيزهاي زيبا كن. به چيزهاي زشت هيچ توجهي نكن.
زمان و انرژي زيادي براي هدركردن نداري.
با چنين عمري كوتاه، با چنين منبع انرژي اندك، تلف كردن آن در اندوه،
در خشم، در نفرت، در حسادت، در مقايسه كردن، فقط كاري احمقانه است.
سازنده شو، ساكت شو، مراقبه گون باش و جشن بگير.
هيچكس بالاتر نيست. هيچكس حقيرتر نيست. هيچكس مساوي هم نيست.
هر انسان موجودي منحصربه فرد است.
زندگي كن… عشق بورز… بخند.
براي تبديل زمين به بهشت به مردماني نياز است كه زندگي را مثبت ببينند.
بگذار اعمالت از قلب ناشي شوند، نه از ذهن.
ذهن مكار ريشه ي تمامي مشكلات است.
تنها باش و شاد باشو تو تنها آمده اي و تنها خواهي رفت.
بقيه تماماً يك نمايش است.
بر ترس از مرگ فايق شو و تمامي اعمال زندگي را براساس “ست چيت آناندا” (حقيقت-معرفت-سرور) جهت بده.
فقط مردمان مذهبي مي توانند زندگي كنند.
تنها مردمان شجاع مي توانند عشق بورزند.
فقط مردمان هوشمند مي توانند بخندند.
همين پاره ي كوچك از زندگي كه داري، مي تواند به بهشتي جاودانه تبديل شود.
Advertisements

Leave a comment

Filed under Education, FactScience, Information, IntellectualSkills, Mediatation, MyTranslations, اشو ..., به زبان پارسی, ترجمه هایم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s