رقص مفاهیم و واژگان

حرفه ام رقاصی است
رقص مفاهیم و واژگان
پیچ و تابی از یک زبان به زبانی دیگر
رقص انگشتان، بی حساب و ترتیب، روی صفحه کلید!
موسيقي مرشد، مغز من و انگشتان رقصانم
و جریانی از حرکت و پیچ و تاب:
در دلم و دلهای تماشاگران یا خوانندگان!
چیست این حرفه که مرا سخت گرفته
و شوق آن نمی گذارد به کاری دیگر بپردازم که چنین “بی حاصل” نباشد؟
آری رقصیدن با کلام مرشد د راینک و اینجا حاصلی جز لذت لحظه ای برای خودم ندارد:
نه آبی و نه نانی می دهد این رقص اکنون!
راستی چرا من از این رقص دست برنمی دارم؟

Leave a comment

Filed under Attitude, MyWritings, Psychology, نوشته هایم, به زبان پارسی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s