دعوت عام / “مركزبين المللي شفاي بيماري هاي عاطفي”

سلام هموطن آزاده
يك پيام مهرآميز براي تمام ايرانياني كه وحشت آفريني و خشونت را خوش نمي دارند.

خون با خون شسته نمي شود،
به آب خنك و زلال نياز است.

تنها شفاي مرض خشونت و وحشت آفريني معجوني از عشق و خرد است…….
مركزبين المللي شفاي بيماري هاي عاطفي”
از تمام افراد، دانشمندان، آموزشگران و ارباب رسانه هاي همگاني كه به
ريشه كني عفريت كينه و نفرت و كاشتن درخت دوستي و عشق مي انديشند
دعوت مي كند تا منابع موجود انرژي خود را براي رسيدن به هدف زير اهدا فرمايند.
هدف
پاكسازي عواطف منفي چون كينه، خشم، تعصب و خشونت و…..
از ضميرهاي خودآگاه/ناخودآگاه/فردي/جمعي انسان و تبديل اين انرژي ها به عواطف مثبت
.
ضرورت
حادثه اخير در دل يكي از پرجمعيت ترين شهرهاي دنيا اثبات كرد كه هنوز هم دل هاي مريض و ذهن هاي بيمار
در اين دنيا وجود دارند كه مي توانند براي خود و ديگران رنج و فاجعه بيافرينند.
همچنين تا زمانيكه نفرت و خشونت شايع و فراگير است اينگونه اعمال بي رحمانه احتمال تكرار دارد.
وحشت آفريني فقط يك بيماري است و بهترين راه برخورد با آن روش هاي علمي و فني است.
روش
به عنوان نمونه، مي توانيم نه پرسش اساسي زير را در برابر متهم شماره يك واقعه ي اخير قرار دهيم و از او بپرسيم:
تو كيستي؟
از كجا آمده اي؟
به كجا مي روي؟
زندگي چيست؟
مرگ چيست؟
راه بهشت كدام است؟
راه جهنم كدام است؟
چه نيازي داري؟
چه مي خواهي؟

اينجاست كه براي انتقال اين پرسش ها به کسانی که مورد اتهام هستند و در خفا زندگی می کنند

روزنامه نگاران و رسانه هاي همگاني
مي توانند ياري رسانند و پي گير پاسخ ها باشند.
اگر مخاطب پاسخ دهد، پاسخ ها مورد تحليل دقيق علمي و فني قرار مي گيرند
و براساس آن تحليل ها به واقعيت هاي تازه اي دست خواهيم يافت.
و اگر هم آگاهانه پاسخ ندهد كه فقط اثبات كرده ترسويي منافق بيش نيست
كه لياقت دارد پيوسته از نفس واداركننده اش در عذاب بماند.
ولي حتي در اين صورت هم برخي از “وحشت آفرينان بالقوه”
كه “مرادشان” را چنين مي بينند شايد بايستند و قدري تفاوت را احساس كنند.
و همچنين تعداد زيادي از مردم كه سرشار از خشم، رشك، غرور، تعصب، طمع و نفرت هستند
شايد تاملي كنند و چرخشي در جهت انرژي شان بدهند.
اينگونه، چيزي از دست نرفته و همه چيز به دست آمده است.
روش كار مركز در واقع شكلي از “ارتباطات شفابخش” است
كه از طريق پخش امواج و اطلاعات مثبت و مفيد در مورد هستي شناسي و عرفان،
عواطف مثبت و نهفته در فطرت انسان را يادآوري و تشويق مي كند.
اگر مايليد در تاسيس، مديريت و استفاده از خدمات اين مركزبا ما مشاركت و همكاري كنيد،
لطفاً تماس بگيريد و “فرم اشتراك” بخواهيد.
نوشته شده پس از یازده سپامبر سیاه
اینک/ اینجا جمعه 15 جولای 2005 !
آیا در این چند سال بشریت تغییری کرده است؟

Leave a comment

Filed under Education, FactScience, Information, MyServices, MyWritings, PersiaParseIran, Psychology, نوشته هایم, به زبان پارسی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s