برای انسانی تازه نوایی تازه..what a wonderful tool..

چه جالب است این بلاگر!
این یکی را برای ذخیره ی نوشتارهای شخصی
درست کردم
this is a test
مرحله ی آزمایشی است این.
زندگی یک آزمایشگاه بزرگ است یا آموزشگاه بزرگ
فرقی ندارد
زیرا آموزش فقط از راه آزمایش صورت می گیرد.
life is a VAST laboratory
or a BIG university!
Same thing, since you can only learn by experience.
Wow, what a blogger!
what a wonderful tool.
Thank you allllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll…
When i got my BS in ‘interactive media’ such amazingly tool were not available.
Now they are. Thanks the whole existence.
Now the ancient messages of love and awareness can reach more efficient.
Thanks
سپاس
Advertisements

Leave a comment

Filed under Education, Information, MyServices, MyWritings, Psychology

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s